รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๙ - วัดร้องวัวแดง
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญตันขัติรัตน์สุภทฺโทวัดร้องวัวแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระอุลย์รภาปัญญาสมุทร์โชติปญฺโญวัดร้องวัวแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระสาธิตไตรรัตน์กิตฺติคุโณวัดม่วงเขียวคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรธีระเดชกันทะฟองวัดม่วงม้าใต้คณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระอณุพงศ์สูนย์พรหมปญฺญาวชิโรวัดดอนมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระนฤตย์หลิมประเสริฐกิตฺติธโรวัดสันก้างปลาคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรชัยรินทร์นันตาวัดสันก้างปลาคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรนัธทวัฒน์อิ่มเสถียรวัดสันก้างปลาคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรภูมินทร์อินทองวัดสันก้างปลาคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรคำปู่เฮืองวัดน้ำล้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรหม่องลุงมนวัดน้ำล้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
12พระสุรชัยใจแก้วนรินฺโทวัดสีมารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรนเรศเทียนทองวัดสีมารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14พระสถาพรมิตรสานุชสิริภทฺโทวัดต้นเปาคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระณัฐกรวัฒนวิเศษศิลป์ฐิตคุโณวัดต้นเปาคณะจังหวัดเชียงใหม่
16พระชุติเทพจันทร์ณรงค์ชัยชุติวณฺโณวัดต้นเปาคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรณัฐพลวงค์อุ่นใจวัดสันป่าค่าคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรกฤษฎาแสนมีวัดปงป่าเอื้องคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรเสฏฐวุฒิวงค์อินทร์วัดปงป่าเอื้องคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรภานุวิชญ์วงค์สถานวัดปงป่าเอื้องคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรพีรพัฒน์เงินตาสายวัดแม่ปูคาเหนือคณะจังหวัดเชียงใหม่
22พระบุญศรีจันทร์มูลกตปุญฺโญวัดป่าแงะคณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระมงคลอินตายวงปญฺญาธโรวัดป่าแงะคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรพัสกรแย้มพงษ์วัดป่าตึงคณะจังหวัดเชียงใหม่
25พระสินทรผันภิภักดิ์สนฺฐิโตวัดอรุณโชติการามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระอานนท์อินตายวงสุทฺธิโตวัดอรุณโชติการามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27พระบุญฤทธิ์วงศ์ธรรมคุณอายุวฑฺฒโกวัดออนกลางคณะจังหวัดเชียงใหม่
28พระสญชัยนิลขำสุจิณฺโณวัดห้วยแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
29พระรัญชิดายาโม้ธมฺมคุตฺโตวัดแม่เตาดินคณะจังหวัดเชียงใหม่