รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๙ - วัดร้องวัวแดง
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอภิชัยคำแสนอินฺทวํโสวัดป่าเห็วคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระทีปกรลุงทอนวารินฺโทวัดป่าเห็วคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรอนุรักษ์คำแก้ววัดป่าเห็วคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระนเรศสุขะกูลชยวณฺโณวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรสมยศลุงแสงวัดสันใต้คณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรสมชายมีตาวัดบ้านน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรเบียงดาวปูยะวัดบ้านน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรเกรียงไกรลุงสุวัดมะขามคณะจังหวัดเชียงใหม่
9พระวรเมศร์มินธงอริยวํโสวัดจันทรวิโรจน์คณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรณัฐพงษ์รินคำวัดสันโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรกรกฎตามูลวัดสันโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรกตัญญูหลวงแยงวัดสันโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรหัตถชัยสุวรรณลังกาวัดสันโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรเอกชัยยอดเมืองนายวัดสันก้างปลาคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรรัฐศาสตร์ภู่แสร์วัดสันก้างปลาคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรภัทรภูมิสกุณีวนาลัยวัดแช่ช้างคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรสุขสันต์พาซูวัดแช่ช้างคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรพรชัยลิซอวัดแช่ช้างคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระกนกศักดิ์ฟองสากตปุญฺโญวัดร้อยพร้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
20พระวิฑูรย์พรหมชนะปภสฺสโรวัดย่าพายคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรวัชระเวชละแกวัดสีมารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรณัฐพลวงค์อุ่นใจวัดสันป่าค่าคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรสุเทพดวงอาทิตย์วัดปงป่าเอื้องคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรกิตติกรกันทะวงค์วัดปงป่าเอื้องคณะจังหวัดเชียงใหม่
25พระอินสอนตาจ่อสุจิตฺโตวัดแม่ปูคาเหนือคณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระศราวุธแก้วจาโกสโลวัดปูคาใต้คณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรสามเณรอุทิศบุญธรรมวัดปูคาใต้คณะจังหวัดเชียงใหม่
28พระปรินทร์ธรจิรวชิราพรจิรวชิโรวัดสันมะแปปคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรจิระศักดิ์ภัยมะลิวัดป่าตึงคณะจังหวัดเชียงใหม่
30พระธนากรไตรรัตน์กิตฺติคุโณวัดม่วงเขียวคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระอุทัยใจจ้อยสนฺตจิตฺโตวัดบวกค้างคณะจังหวัดเชียงใหม่
32พระศรีทรหลงมามหาลาโภวัดย่าพายคณะจังหวัดเชียงใหม่
33พระเรืองสวัสดิ์หงษานิสฺสโรวัดพระธาตุดอยผาตั้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรศุภฤกษ์ปัญญาเร็ววัดบ้านวากคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรนนทกรนางเมาะวัดบ้านวากคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรสุขสันต์กันธาทิพย์วัดบ้านวากคณะจังหวัดเชียงใหม่