รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๐ - วัดวิเวกวนาราม
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพระสมศักดิ์ปั๋นป้อมรตฺติโกวัดทุ่งข้าวตอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระประพันธ์ดวงคำสิริปุญฺโญวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระสุชีพเอมสรรค์สุชีโววัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระไจย์ทองทิพย์ภิรจิตฺโตวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระสมศักดิ์ปราณภิรมย์ฐิตปุญฺโญวัดหนองมะจับคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรธชกานต์ไชโยวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรพงศธรตุ่นแก้ววัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรธนวิทย์ปากหวานวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรปิยวัฒน์คัมภีรปัญญากุลวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรสุริยะแสงยอดวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรอริยะแสงยอดวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรปริญญามอญศรีวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรพชรพลหอมกลิ่นวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรยี่คำนันวัดร้องเม็งคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรทรงพลแวงวรรณวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรธีรภัทรสถิตย์วัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรปิยพงษ์วิภาพนาวัดฟ้ามุ่ยคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรอนุพงษ์นทีเชาว์วัดฟ้ามุ่ยคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรกิตติทัศน์สาธิตบุญวัดฟ้ามุ่ยคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรสมศักด์คุ้มแสนแก้ววัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรแสงหมั่นเฮืองวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรณัฐพนธ์พระก่ำวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรศราวุฒิคำหล้าวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรอุทัยลลิตวนาไพรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรชัยวัฒน์มะพอวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรชวยคือขุนชนะกลวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรสุคนธ์วนากนกจำรูญวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรทรงพลสุมามาลย์กุลวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรจอเกล่อดีละอองฟ้าขจรกุลวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรพนัสลุงอองวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรวันชัยแม่ต้านพัฒนาวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรกิติคุณร่มพนาธรรมวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรษรแก้ววิเวกไพรพนาวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรอนุสรณ์หมื่นตุ้มวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรปิยะพงษ์เปะพอวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรส่วยวีไหล่-วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรไชยวัฒน์แซ่เท้าวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรสมจิตเปรมปรีสมปองวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรรัฐภูมิลดาวัลย์โยธินวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรธนัชสวนมะพร้าววัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรเพชรอ่วยยื่อวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรเปรมศักดิ์จตุรนทีวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรสุรพงษ์ลุมวงษ์วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรพิทักษ์แสงบัวแก้ววัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรอานันท์พนมพนอไพรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรนพชัยเปะพอวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรบุญฤทธิ์ตาคำวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรวีระเดชจ๊ะต๋อวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรวาทศิลป์พาราพนมสุขวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรคัมภีร์เมืองจันทร์วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่