รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๒ - วัดพระนอนป่าเก็ดถี่
ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 57 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรแสงเพชรตั้งใจเจริญกูลวัดกู่แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรธีรภัทรเลี้ยมสันเทียะวัดกู่แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรสรณัฐโพธาวรรณวัดกู่แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรกสินพนากุลสัมพันธ์วัดกู่แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรมนชิตอนุภพวัดเจดีย์เหลี่ยมคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรจารุวิทย์สมใจมีสุขวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรดนัยฟ้าศุกลวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรเมธาวีปรางค์ทวีวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรวรเวชกิ่งชนะรัตนมณีวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรกิตติแนหน่อมูวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรฐิติวุฒิพวงทองวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรธนัฐชาผากาเกตุพงษ์วัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรณัฐนนท์ค้าสมวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรอุดมคชเดชาชัยวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรทินกฤตมโนมั่นธรรมวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรก้องภพคำอิ่นวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรประวิทย์คุ้มแสนแก้ววัดตำหนักคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรประวีร์คุ้มแสนแก้ววัดตำหนักคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรใจ-วัดบวกครกเหนือคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรรัฐภูมิแสงบุญวัดบวกครกเหนือคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรพิชิตพงษ์บุญสูงวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรภูมรินทร์ใจเที่ยงวัดป่าแคโยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรจันทร์ทิพย์วงศ์มานพวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรสมศักดิ์ทวีพานพันธ์วัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรพุติพงศ์เดชาเวฬุมาศวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรสรวิชญ์ปู่เงินวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรธนดลเสาร์คำวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรฉัตรชัยสิงห์​สิทธิ​กรวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
29พระชวลิตก้อนนครทตฺตจิตฺโตวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
30พระมนัสกรุณาถิรปุญฺโญวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระธมกรศรีกิจกุลธีรปญฺโญวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรธีรภัทรจอมใจพนาวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรสุรเดชหลวงแก้ววัดสันกลางคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรธีรโชติเมฆวิชัยวงค์วัดสันต้นกอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรฐิติพงษ์ขัติคำวัดสันต้นกอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรคุณากรกุสมไพรวัดสันต้นกอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรณัฐพรแสนคำนางวัดสารภีคณะจังหวัดเชียงใหม่
38พระธงชัยปํญญาพุทธสโรวัดแสนหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
39พระเจษฏานามภิชัยสุภทฺโทวัดแสนหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรคณิศรคำภาวัดแสนหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรพิชญานนท์วงค์วาลีวัดแสนหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรอ่องภะนายตอวัดแสนหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรยิ่งยศเชียงรายวัดแสนหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
44พระคำแสงลุงจ่ออภิปุณฺโณวัดหวลการณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
45พระวัชระเครื่องชนะชยภินนฺโทวัดหวลการณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
46พระชูชาติทองเต็มธีรปญฺโญวัดหวลการณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
47พระธีรวัฒน์สุขกาศปสนฺนจิตฺโตวัดหวลการณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรอนันต์สิทธิ์ขันยาวัดหวลการณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
49พระฤทธิชัยถาเกิด​สํวโรวัดกองทรายคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรวันชัยสิงห์คำรามวัดสันคือคณะจังหวัดเชียงใหม่