รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๒ - วัดพระนอนป่าเก็ดถี่
ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสุทธิศักดิ์ประเสริฐอมรวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรปวีณวัชวนาเฉลิมชัยวัดน้ำโจ้คณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรมนตรีบุญนพไทวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรยุคลเดชร่มชัยสุขสันต์วัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรยุทธวีร์ใจดีวัดพญาชมภูคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรรัตนพงษ์เพียงเพิ่มโชควัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรวรัญชิตโพธิ์ธาราสกุลวัดป่าแคโยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรวีรภาพสุรการไพรวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรวุฒิพรพรหมมาวัดหนองสี่แจ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรศตวรรษเจนจัดวัดช้างค้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรศักรินทร์โยธาวัดป่าบงหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรสราวุฒิปรีดาธรรมนิยมวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรสันติพงค์นำชีพสุขวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรสามารถนายอิ่นวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรสิงหาตาลทีวัดศรีโพธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรพงษ์พัชราไชยชนะวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรสุพศินผู้มียศวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรหนึ่งลุงวิวัดช้างค้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรหม่องทูลกอวัดช้างค้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรอนุสิทธิ์พิจิตร์วัดศรีโพธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรอภิรักษ์สุขเกษมวัดปากกองคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรอภิวุฒิสิงห์เชื้อวัดป่าบงหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรเตวิชแสงสว่างวัดพญาชมภูคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรเรชัยคุ้มแสนแก้ววัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรเศรษฐพงศ์ทองจำรัสวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรแสงหารปู่ใส่วัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรโชติคิริมณีภูผาวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรไชยมงคลเชียงลาวัดกู่เสือคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรไชยวัฒน์เจนไพรวัดหนองป่าแสะคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรฉกาจโพธิ์ธาราสกุลวัดป่าแคโยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรNyarnorberda-วัดต้นโชคหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรSandatamor-วัดต้นโชคหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรกริชกรณ์ก้อนแก้ววัดกู่แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรกฤษดากรณ์กุประเสริฐวัดป่าบงหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรกันตวัฒน์คงสุริยะเศียรวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรก้องภพคำอิ่นวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรคณสรณ์-วัดหวลการณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรจอวาธรรมทัศนกุลวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรจอแอ้พอ-วัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรจักรดุลย์กรีฑาวันวัดป่าแคโยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรปรีชาเกษตรไพรวัดน้ำโจ้คณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรชนนถวิลวงศ์เสถียรวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรชัชนันท์โล่งสว่างวงศ์วัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรญาณวุฒิศุภรนานาวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรณรงค์ยศเมธากุลวดีวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรณัฐวุฒิยอดดีวัดตำหนักคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรธนกฤตสารีวัดสันต้นกอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรธนวิทย์จักสานวัดเทพารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรธีรชัยพงศ์สิทธิไพรวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรธีรภัทธสามนวลวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่