รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๒ - วัดพระนอนป่าเก็ดถี่
ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรไชยมงคลเชียงลาวัดกู่เสือคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรสราวุฒิปรีดาธรรมนิยมวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรสุพศินผู้มียศวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรธีรภัทธสามนวลวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรแสงหารปู่ใส่วัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรสามารถนายอิ่นวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรธีรชัยพงศ์สิทธิไพรวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรวีรภาพสุรการไพรวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรสันติพงค์นำชีพสุขวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
10พระวุฒิไกรกาวิเนตรฐิตญาโณวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรปฐมพงศ์ดวงเดชวัดศรีโพธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรอนุสิทธิ์พิจิตร์วัดศรีโพธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรสิงหาตาลทีวัดศรีโพธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรยุคลเดชร่มชัยสุขสันต์วัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรอภิรักษ์สุขเกษมวัดปากกองคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรนทีกุนตาละวัดท่าต้นกวาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรยุทธวีร์ใจดีวัดพญาชมภูคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรเตวิชแสงสว่างวัดพญาชมภูคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระอารักษ์จารุตามระจารุธมฺโมวัดพญาชมภูคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรณรงค์ยศเมธากุลวดีวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรไชยวัฒน์เจนไพรวัดหนองป่าแสะคณะจังหวัดเชียงใหม่
22พระOttama-อุตฺมปญฺโญวัดต้นโชคหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระAwwseinna-อริยวํโสวัดต้นโชคหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระPinnyarnanda-มหาภิญฺโญวัดต้นโชคหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
25พระPinnyartaya-ภูริปญฺโญวัดต้นโชคหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรNyarnorberda-วัดต้นโชคหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรSandatamor-วัดต้นโชคหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรจอวาธรรมทัศนกุลวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรเรชัยคุ้มแสนแก้ววัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรโชติคิริมณีภูผาวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรนวพลนพคุณภัทรพงศ์วัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรมนตรีบุญนพไทวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรเศรษฐพงศ์ทองจำรัสวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรจอแอ้พอ-วัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรสุทธิศักดิ์ประเสริฐอมรวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรกริชกรณ์ก้อนแก้ววัดกู่แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรวุฒิพรพรหมมาวัดหนองสี่แจ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรคณสรณ์-วัดหวลการณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรก้องภพคำอิ่นวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรกันตวัฒน์คงสุริยะเศียรวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรชนนถวิลวงศ์เสถียรวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรชัชนันท์โล่งสว่างวงศ์วัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรชัยพรเจริญสวัสดิ์พันธ์วัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรญาณวุฒิศุภรนานาวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรรัตนพงษ์เพียงเพิ่มโชควัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรจักรดุลย์กรีฑาวันวัดป่าแคโยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรฉกาจโพธิ์ธาราสกุลวัดป่าแคโยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรวรัญชิตโพธิ์ธาราสกุลวัดป่าแคโยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรณัฐวุฒิยอดดีวัดตำหนักคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรปรีชาเกษตรไพรวัดน้ำโจ้คณะจังหวัดเชียงใหม่