รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๕ - วัดบ้านขุน
ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรศิรวัฒน์จันมาวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรธนธรณ์ตาสาวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรพงศกรมีสายวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรธนากรบุญมาวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรอภิชาติหล้าจูวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรวิโรศนาแสนเมืองมาวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรอนุวัฒน์ตาสาวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรภานุวัฒน์เขียวสาวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรพิทักษ์วนาเฉลิมศรีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรปริญญาเบญญาบุษกรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรพะแมพะแดเชอร์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรดุสิตอรจงวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรวรวัฒน์ปรางค์ทวีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรวีระพลพนาสุขสันติวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรโกศัลย์คมชายชาญวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรจิรโชติผดุงการเวกวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรบรรหารสิริกันยากรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรประกฤษฎิ์สิงห์บัววัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรวุฒิชัยเงินสุขใจวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรอภิสิทธ์อภิมหาชัยวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรอภิสุทธิ์โกมลจรูญวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรกิตติทัตธำรงปราชญ์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรจีรศักดิ์รติเมธาชนวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรชาติชายปรางค์ทวีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรพรเดชศักดาพจนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรภัครนันท์จันทร์แสงศรีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรมนตรีมนต์มุติตาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรยศกรช่างทองคำวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรวงศธรเดชาไพรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรวรากรแกล้วกล้ายิ่งวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรวีรยุทธติถูวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรศิริพงษ์ชอบหัตถกรรมวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรสิทธิพงศ์นิมิตวนาลัยวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรสุทิพย์กรผาติศักดิ์ศรีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรเสฎฐวุฒิบัววิชัยศิลป์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรอนันท์ชัยผดุงการเวกวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรอนุวัฒน์เบญญาบุษกรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรเอกรัตน์อรจงวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรกิตติภณยิ่งยงการวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรคมชาญเชิดชูคีรีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรจักรินประชาพึ่งพาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรจีรศักดิ์เมืองไพรวัลย์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรชัยวัฒน์เดชาไพรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรชัยสิทธิเบญญาบุษกรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรชินดนัยศรีใบหนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรชุติพงษ์พนาสุขสันติวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรณัฐพงศ์พรธีรชัยวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรณัฐพลเกียรติจรัสยุทธวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรธรรมรัฐชัยภาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรนพรัตน์กัณทะศิลป์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่