รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๕ - วัดบ้านขุน
ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรนพรัตน์กัณทะศิลป์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรสิทธิศักดิ์คนผลวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรโกศัลย์คมชายชาญวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรภัครนันท์จันทร์แสงศรีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรศิรวัฒน์จันมาวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรศิริพงษ์ชอบหัตถกรรมวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรธรรมรัฐชัยภาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรยศกรช่างทองคำวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรอนุวัฒน์ตาสาวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรธนธรณ์ตาสาวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรวีรยุทธติถูวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรศุภวิชญ์ทิพมณีสีรุ้งวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรวีรชาติธรรมรัตน์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรวีรภาพธรรมสอนวัดป่าขามคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรวรันธรธารสุขสถาพรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรกิตติทัตธำรงปราชญ์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรสิทธิพงศ์นิมิตวนาลัยวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรเสฎฐวุฒิบัววิชัยศิลป์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรสิทธิศักดิ์บุญมาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรธนากรบุญมาวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรจักรินประชาพึ่งพาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรวรวัฒน์ปรางค์ทวีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรชาติชายปรางค์ทวีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรปฎิภาณปราศจากอิทธิพลวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรสุรดิษปรีชาไพรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรจิรโชติผดุงการเวกวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรอนันท์ชัยผดุงการเวกวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรสุทิพย์กรผาติศักดิ์ศรีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรนวภูมิผาติศักดิ์ศรีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรเอกรินผู้ใฝ่ธรรมวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรชยพลพงศ์พิพัฒน์พนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรอิทธิมนต์พนาสุขสันติวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรวีระพลพนาสุขสันติวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรชุติพงษ์พนาสุขสันติวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรณัฐพงศ์พรธีรชัยวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรธัญพิสิษฐ์พัลลภสิริวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรมนตรีมนต์มุติตาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรพงศกรมีสายวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรกิตติภณยิ่งยงการวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรจีรศักดิ์รติเมธาชนวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรปกรณ์เกียรติวงศ์ศิลาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรพิทักษ์วนาเฉลิมศรีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรชินดนัยศรีใบหนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรพรเดชศักดาพจนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรรัฐกานต์สองนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรรัฐกิตสองนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรประกฤษฎิ์สิงห์บัววัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรบรรหารสิริกันยากรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรปฏิพัทธ์หยกอักษรลาภวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรอภิชาติหล้าจูวัดนาฟ่อนคณะจังหวัดเชียงใหม่