รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๓ - วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง ลำพูน

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรศรัณยูสิทธิคงเชื้อวัดดอนน้อยคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรประกฤษฏ์คำมอยวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรพรเทพพะนิวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
4สามเณรพลศิษฏ์เสาร์แก้ววัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรพีรพัทร์มูลศรีวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรภาคินชนะกิจวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรภูวนัตถ์ปารีแก้ววัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรวงศกรศิลปวิชัยวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรวีรชัยพอน่อวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรวีระพงษ์วนารักษาวัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรประชาชาติสุรางค์อุปถัมภ์วัดป่าซางงามคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรศักดิ์สิทธิ์เก่งโฉไลวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรสมิทธ์สานุวิตรวัดป่าซางงามคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรสรรวิชัยเกริกก้องหล้าวัดฉางข้าวน้อยเหนือคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรสุวัฒน์ทองคำวัดป่ารกฟ้าคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรอภิวัฒน์ตันตราวัดป่าตาลคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรอำพลวิมุตวโรตม์วัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรเจตนิพัทธ์มีรักษาวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรเทิดทูนแสงสีผิววัดน้ำดิบคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรเปาแลงจองอ้ายวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรบารมีกันทะมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรครรชนคุ้มประภาวัดอินทขิลคณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรจักรินเรืองไรวินท์วัดร่องช้างคณะจังหวัดลำพูน
24สามเณรชนกันต์มะธุระวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
25สามเณรณรงค์ฤทธิ์นายมนวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
26สามเณรณัฐฐกรณ์คนพรมวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
27สามเณรณัฐดนัยอร่ามคีรีพนาวัดท่าต้นงิ้วคณะจังหวัดลำพูน
28สามเณรณัฐนนท์ขันคำวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
29สามเณรณัฐพงษ์แหยมไทยวัดหมูเปิ้งคณะจังหวัดลำพูน
30สามเณรณัฐวุฒิสิงห์สุตีนวัดอินทขิลคณะจังหวัดลำพูน
31สามเณรธนกรตาแก้ววัดสุวรรณวิหารคณะจังหวัดลำพูน
32สามเณรธนนท์ชัยวนาเฉลิมดงวัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
33สามเณรธีรภัทรสมจินตนารมย์วัดท่าต้นงิ้วคณะจังหวัดลำพูน
34สามเณรธีรภัทร์พุ่มพฤกษาวัดหมูเปิ้งคณะจังหวัดลำพูน
35สามเณรธีรศักดิ์กานนมานะวัดฉางข้าวน้อยเหนือคณะจังหวัดลำพูน
36สามเณรนภัสกรณ์เนตรยองวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
37สามเณรนัฐพลไมตรีตระกูลวัดน้ำดิบคณะจังหวัดลำพูน
38พระวิทยาเลขะการณ์กิตฺติปาโลวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
39พระกฤษฏีชินรักษากิตฺติภทฺโทวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
40พระขจรศักดิ์ก้อนธงขนฺติธโรวัดบ้านก้องคณะจังหวัดลำพูน
41พระพันธ์ศักดิ์เขมะโยธินฺญาณธมฺโมวัดสุวรรณวิหารคณะจังหวัดลำพูน
42พระวชิระจินตนศักดิ์วชิรญาโณวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
43พระนิพนธ์ยะกาวินสาตถิโกวัดป่าไผ่หลวงคณะจังหวัดลำพูน
44พระสมบัติอินทนนท์อินฺทนนฺโทวัดป่าไผ่หลวงคณะจังหวัดลำพูน
45พระกฤษณะเกษมศรีอโนมปญฺโญวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน