รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๓ - วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง ลำพูน

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรบารมีกันทะมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรธีรศักดิ์กานนมานะวัดฉางข้าวน้อยเหนือคณะจังหวัดลำพูน
3พระขจรศักดิ์ก้อนธงขนฺติธโรวัดบ้านก้องคณะจังหวัดลำพูน
4สามเณรณัฐนนท์ขันคำวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรณัฐฐกรณ์คนพรมวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรประกฤษฏ์คำมอยวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรครรชนคุ้มประภาวัดอินทขิลคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรเปาแลงจองอ้ายวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
9พระวชิระจินตนศักดิ์วชิรญาโณวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรภาคินชนะกิจวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
11พระกฤษฏีชินรักษากิตฺติภทฺโทวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรอภิวัฒน์ตันตราวัดป่าตาลคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรธนกรตาแก้ววัดสุวรรณวิหารคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรสุวัฒน์ทองคำวัดป่ารกฟ้าคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรณรงค์ฤทธิ์นายมนวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรภูวนัตถ์ปารีแก้ววัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรวีรชัยพอน่อวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรพรเทพพะนิวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรธีรภัทร์พุ่มพฤกษาวัดหมูเปิ้งคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรชนกันต์มะธุระวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรเจตนิพัทธ์มีรักษาวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรพีรพัทร์มูลศรีวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
23พระนิพนธ์ยะกาวินสาตถิโกวัดป่าไผ่หลวงคณะจังหวัดลำพูน
24สามเณรวีระพงษ์วนารักษาวัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
25สามเณรธนนท์ชัยวนาเฉลิมดงวัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
26สามเณรอำพลวิมุตวโรตม์วัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
27สามเณรวงศกรศิลปวิชัยวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
28สามเณรธีรภัทรสมจินตนารมย์วัดท่าต้นงิ้วคณะจังหวัดลำพูน
29สามเณรสมิทธ์สานุวิตรวัดป่าซางงามคณะจังหวัดลำพูน
30สามเณรณัฐวุฒิสิงห์สุตีนวัดอินทขิลคณะจังหวัดลำพูน
31สามเณรศรัณยูสิทธิคงเชื้อวัดดอนน้อยคณะจังหวัดลำพูน
32สามเณรประชาชาติสุรางค์อุปถัมภ์วัดป่าซางงามคณะจังหวัดลำพูน
33สามเณรณัฐดนัยอร่ามคีรีพนาวัดท่าต้นงิ้วคณะจังหวัดลำพูน
34พระสมบัติอินทนนท์อินฺทนนฺโทวัดป่าไผ่หลวงคณะจังหวัดลำพูน
35สามเณรสรรวิชัยเกริกก้องหล้าวัดฉางข้าวน้อยเหนือคณะจังหวัดลำพูน
36พระกฤษณะเกษมศรีอโนมปญฺโญวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
37สามเณรศักดิ์สิทธิ์เก่งโฉไลวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
38พระพันธ์ศักดิ์เขมะโยธินฺญาณธมฺโมวัดสุวรรณวิหารคณะจังหวัดลำพูน
39สามเณรนภัสกรณ์เนตรยองวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
40สามเณรจักรินเรืองไรวินท์วัดร่องช้างคณะจังหวัดลำพูน
41พระวิทยาเลขะการณ์กิตฺติปาโลวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
42สามเณรพลศิษฏ์เสาร์แก้ววัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
43สามเณรเทิดทูนแสงสีผิววัดน้ำดิบคณะจังหวัดลำพูน
44สามเณรณัฐพงษ์แหยมไทยวัดหมูเปิ้งคณะจังหวัดลำพูน
45สามเณรนัฐพลไมตรีตระกูลวัดน้ำดิบคณะจังหวัดลำพูน