รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๓ - วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง ลำพูน

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษณะเกษมศรีอโนมปญฺโญวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
2พระพันธ์ศักดิ์เขมะโยธินฺญาณธมฺโมวัดสุวรรณวิหารคณะจังหวัดลำพูน
3พระนิพนธ์ยะกาวินสาตถิโกวัดป่าไผ่หลวงคณะจังหวัดลำพูน
4พระวชิระจินตนศักดิ์วชิรญาโณวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
5พระวิทยาเลขะการณ์กิตฺติปาโลวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
6พระสมบัติอินทนนท์อินฺทนนฺโทวัดป่าไผ่หลวงคณะจังหวัดลำพูน
7พระขจรศักดิ์ก้อนธงขนฺติธโรวัดบ้านก้องคณะจังหวัดลำพูน
8พระกฤษฏีชินรักษากิตฺติภทฺโทวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรวีรชัยพอน่อวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรเปาแลงจองอ้ายวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรพีรพัทร์มูลศรีวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรภาคินชนะกิจวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรภูวนัตถ์ปารีแก้ววัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรวงศกรศิลปวิชัยวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรเทิดทูนแสงสีผิววัดน้ำดิบคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรอำพลวิมุตวโรตม์วัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรวีระพงษ์วนารักษาวัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรศรัณยูสิทธิคงเชื้อวัดดอนน้อยคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรศักดิ์สิทธิ์เก่งโฉไลวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรเจตนิพัทธ์มีรักษาวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรสมิทธ์สานุวิตรวัดป่าซางงามคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรสรรวิชัยเกริกก้องหล้าวัดฉางข้าวน้อยเหนือคณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรสุวัฒน์ทองคำวัดป่ารกฟ้าคณะจังหวัดลำพูน
24สามเณรอภิวัฒน์ตันตราวัดป่าตาลคณะจังหวัดลำพูน
25สามเณรธนนท์ชัยวนาเฉลิมดงวัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
26สามเณรครรชนคุ้มประภาวัดอินทขิลคณะจังหวัดลำพูน
27สามเณรจักรินเรืองไรวินท์วัดร่องช้างคณะจังหวัดลำพูน
28สามเณรชนกันต์มะธุระวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
29สามเณรณรงค์ฤทธิ์นายมนวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
30สามเณรณัฐฐกรณ์คนพรมวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
31สามเณรณัฐดนัยอร่ามคีรีพนาวัดท่าต้นงิ้วคณะจังหวัดลำพูน
32สามเณรณัฐนนท์ขันคำวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
33สามเณรณัฐพงษ์แหยมไทยวัดหมูเปิ้งคณะจังหวัดลำพูน
34สามเณรณัฐวุฒิสิงห์สุตีนวัดอินทขิลคณะจังหวัดลำพูน
35สามเณรธนกรตาแก้ววัดสุวรรณวิหารคณะจังหวัดลำพูน
36สามเณรพลศิษฏ์เสาร์แก้ววัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
37สามเณรธีรภัทรสมจินตนารมย์วัดท่าต้นงิ้วคณะจังหวัดลำพูน
38สามเณรธีรภัทร์พุ่มพฤกษาวัดหมูเปิ้งคณะจังหวัดลำพูน
39สามเณรธีรศักดิ์กานนมานะวัดฉางข้าวน้อยเหนือคณะจังหวัดลำพูน
40สามเณรนภัสกรณ์เนตรยองวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
41สามเณรนัฐพลไมตรีตระกูลวัดน้ำดิบคณะจังหวัดลำพูน
42สามเณรบารมีกันทะมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
43สามเณรประกฤษฏ์คำมอยวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
44สามเณรประชาชาติสุรางค์อุปถัมภ์วัดป่าซางงามคณะจังหวัดลำพูน
45สามเณรพรเทพพะนิวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน