รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๓ - วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง ลำพูน

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรศรัณยูสิทธิคงเชื้อวัดดอนน้อยคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรพรเทพพะนิวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรพลศิษฏ์เสาร์แก้ววัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
4พระพันธ์ศักดิ์เขมะโยธินฺญาณธมฺโมวัดสุวรรณวิหารคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรพีรพัทร์มูลศรีวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรภาคินชนะกิจวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรภูวนัตถ์ปารีแก้ววัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรวงศกรศิลปวิชัยวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
9พระวชิระจินตนศักดิ์วชิรญาโณวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
10พระวิทยาเลขะการณ์กิตฺติปาโลวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรวีรชัยพอน่อวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรวีระพงษ์วนารักษาวัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรประชาชาติสุรางค์อุปถัมภ์วัดป่าซางงามคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรศักดิ์สิทธิ์เก่งโฉไลวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
15พระสมบัติอินทนนท์อินฺทนนฺโทวัดป่าไผ่หลวงคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรสมิทธ์สานุวิตรวัดป่าซางงามคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรสรรวิชัยเกริกก้องหล้าวัดฉางข้าวน้อยเหนือคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรสุวัฒน์ทองคำวัดป่ารกฟ้าคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรอภิวัฒน์ตันตราวัดป่าตาลคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรอำพลวิมุตวโรตม์วัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรเจตนิพัทธ์มีรักษาวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรเทิดทูนแสงสีผิววัดน้ำดิบคณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรเปาแลงจองอ้ายวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
24สามเณรณัฐวุฒิสิงห์สุตีนวัดอินทขิลคณะจังหวัดลำพูน
25พระกฤษณะเกษมศรีอโนมปญฺโญวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
26พระขจรศักดิ์ก้อนธงขนฺติธโรวัดบ้านก้องคณะจังหวัดลำพูน
27สามเณรครรชนคุ้มประภาวัดอินทขิลคณะจังหวัดลำพูน
28สามเณรจักรินเรืองไรวินท์วัดร่องช้างคณะจังหวัดลำพูน
29สามเณรชนกันต์มะธุระวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
30สามเณรณรงค์ฤทธิ์นายมนวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
31สามเณรณัฐฐกรณ์คนพรมวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
32สามเณรณัฐดนัยอร่ามคีรีพนาวัดท่าต้นงิ้วคณะจังหวัดลำพูน
33สามเณรณัฐนนท์ขันคำวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
34สามเณรณัฐพงษ์แหยมไทยวัดหมูเปิ้งคณะจังหวัดลำพูน
35พระกฤษฏีชินรักษากิตฺติภทฺโทวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
36สามเณรธนกรตาแก้ววัดสุวรรณวิหารคณะจังหวัดลำพูน
37สามเณรธนนท์ชัยวนาเฉลิมดงวัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
38สามเณรธีรภัทรสมจินตนารมย์วัดท่าต้นงิ้วคณะจังหวัดลำพูน
39สามเณรธีรภัทร์พุ่มพฤกษาวัดหมูเปิ้งคณะจังหวัดลำพูน
40สามเณรธีรศักดิ์กานนมานะวัดฉางข้าวน้อยเหนือคณะจังหวัดลำพูน
41สามเณรนภัสกรณ์เนตรยองวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
42สามเณรนัฐพลไมตรีตระกูลวัดน้ำดิบคณะจังหวัดลำพูน
43พระนิพนธ์ยะกาวินสาตถิโกวัดป่าไผ่หลวงคณะจังหวัดลำพูน
44สามเณรบารมีกันทะมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
45สามเณรประกฤษฏ์คำมอยวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน