รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๔ - วัดพระธาตุห้าดวง
ตำบลลี้ อำเภอลี้ ลำพูน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรปัณณวัฒน์อุดติ๊บวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรชยพลอินธิยะวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรทัศน์พลเปรมมะโนวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
4สามเณรอัศวินถาอินวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรอนุพนธ์ชูจีวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรประสิทธิ์คำแกแววัดนากลางคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรวุฒิพงษ์คำเมธาวัดนากลางคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรธนกรอุดสาพะแลวัดนากลางคณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรสิทธินนท์วังบุญวัดนากลางคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรชนะวรรณโอดคำวัดม่วงคำคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรฉันทิตสุวันแปงวัดม่วงคำคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรประสิทธิ์เทพสุตินวัดบ้านกลางคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรชัยวัฒน์ไชยปัญญาวัดบ้านกลางคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรพลอธิปธารสุขสวัสดิ์วัดบ้านกลางคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรณัฎฐิพงษ์เสนสุภาวัดพวงคำคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรปฏิภานวงศ์ศรีใสวัดลี้หลวงคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรโกล้กะญอธรรมรักษาวัดปางส้านคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรทินภัทรสายธารเมตตาจิตวัดปางส้านคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรอนุยุตพุทธิมาวัดป่าจี้คณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรกิตติภณศรีวิชาวัดป่าจี้คณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรกิตติศักดิ์สุยะสืบวัดป่าจี้คณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรวรวัฒน์สุยะปัญญาวัดป่าจี้คณะจังหวัดลำพูน
23พระคงศักดิ์สุภาคีรีศรีสิริสาโรวัดพระพุทธบาทผาหนามคณะจังหวัดลำพูน
24สามเณรติณณภพมูลอ้ายวัดพระพุทธบาทผาหนามคณะจังหวัดลำพูน
25สามเณรสุทธินัยใจปวนวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดลำพูน
26พระมนพิงค์ซื้อกิจชัยสวรรค์กนฺตธมฺโมวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่คณะจังหวัดลำพูน
27พระศุภกรช่างถมภูมิปญฺโญวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่คณะจังหวัดลำพูน
28พระณัฏฐ์ไภษัชยกุลกิตฺติเมโธวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่คณะจังหวัดลำพูน
29สามเณรอชิตพลปวกพรมมาวัดผาลาดคณะจังหวัดลำพูน
30สามเณรพรชัยจาเต๋จ๊ะวัดผาลาดคณะจังหวัดลำพูน
31สามเณรธนากรเสาร์สุมาวัดผาลาดคณะจังหวัดลำพูน
32สามเณรนพดลจาเต๋จ๊ะวัดผาลาดคณะจังหวัดลำพูน
33พระเลิศปัญญาชัยอินแก้วอนาวิโลวัดสันป่าสักคณะจังหวัดลำพูน
34พระอดิศักดิ์ทิพย์รักษาจนฺทธมฺโมวัดป่าธรรมวิเวกคณะจังหวัดลำพูน
35พระปณิธานรุ่นบางอนาลโยวัดป่าธรรมวิเวกคณะจังหวัดลำพูน
36พระกิติภูมิเป็งยะติขปญฺโญวัดป่าธรรมวิเวกคณะจังหวัดลำพูน
37พระสันติชัยธรฤทธิ์ขนฺติพโลวัดป่าธรรมวิเวกคณะจังหวัดลำพูน
38สามเณรปภังกรแก้วหนักวัดแม่ป้อกคณะจังหวัดลำพูน
39สามเณรอภิรักษ์บัวศรีวัดแม่ป้อกคณะจังหวัดลำพูน
40สามเณรวรเมธวัยะภรณ์วัดบ้านปางคณะจังหวัดลำพูน
41พระนิเวศรัตนพรหมขนฺติพโลวัดแม่ตืนคณะจังหวัดลำพูน
42พระสรไกรชำนิยนต์อนาลโยวัดแม่ตืนคณะจังหวัดลำพูน
43พระเมธิชัยโสภาจารุธมฺโมวัดแม่ตืนคณะจังหวัดลำพูน
44พระเอกสิทธิ์เทพพงษ์เพชรสุริโยวัดแม่ตืนคณะจังหวัดลำพูน
45พระชื่นอินต๊ะขัติย์ปญฺญาธโรวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
46พระเกรียงเดชนันทวิชากุลกตทีโปวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
47พระพิทักษ์ปัญญารักษาสิริปญฺโญวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
48พระมานิตย์สุติ๊บจนฺทโชโตวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
49พระโสภณไชยพูนปสนฺนมโนวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
50พระกรวิดเบญญาบุษกรกิตฺติภทฺโทวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน