รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๔ - วัดพระธาตุห้าดวง
ตำบลลี้ อำเภอลี้ ลำพูน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวุฒิพงษ์คำเมธาวัดนากลางคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรปฏิภานวงศ์ศรีใสวัดลี้หลวงคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรปภังกรแก้วหนักวัดแม่ป้อกคณะจังหวัดลำพูน
4สามเณรประสิทธิ์คำแกแววัดนากลางคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรประสิทธิ์เทพสุตินวัดบ้านกลางคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรปัณณวัฒน์อุดติ๊บวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรพรชัยจาเต๋จ๊ะวัดผาลาดคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรพลอธิปธารสุขสวัสดิ์วัดบ้านกลางคณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรวรวัฒน์สุยะปัญญาวัดป่าจี้คณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรวรเมธวัยะภรณ์วัดบ้านปางคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรกิตติภณศรีวิชาวัดป่าจี้คณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรสิทธินนท์วังบุญวัดนากลางคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรสุทธินัยใจปวนวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรอชิตพลปวกพรมมาวัดผาลาดคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรอนุพนธ์ชูจีวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรอนุยุตพุทธิมาวัดป่าจี้คณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรอภิรักษ์บัวศรีวัดแม่ป้อกคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรอัศวินถาอินวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรโกล้กะญอธรรมรักษาวัดปางส้านคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรฉันทิตสุวันแปงวัดม่วงคำคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรชัยวัฒน์ไชยปัญญาวัดบ้านกลางคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรกิตติศักดิ์สุยะสืบวัดป่าจี้คณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรชยพลอินธิยะวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
24สามเณรชนะวรรณโอดคำวัดม่วงคำคณะจังหวัดลำพูน
25สามเณรณัฎฐิพงษ์เสนสุภาวัดพวงคำคณะจังหวัดลำพูน
26สามเณรติณณภพมูลอ้ายวัดพระพุทธบาทผาหนามคณะจังหวัดลำพูน
27สามเณรทัศน์พลเปรมมะโนวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
28สามเณรทินภัทรสายธารเมตตาจิตวัดปางส้านคณะจังหวัดลำพูน
29สามเณรธนกรอุดสาพะแลวัดนากลางคณะจังหวัดลำพูน
30สามเณรธนากรเสาร์สุมาวัดผาลาดคณะจังหวัดลำพูน
31สามเณรนพดลจาเต๋จ๊ะวัดผาลาดคณะจังหวัดลำพูน
32พระเกรียงเดชนันทวิชากุลกตทีโปวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
33พระมนพิงค์ซื้อกิจชัยสวรรค์กนฺตธมฺโมวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่คณะจังหวัดลำพูน
34พระกรวิดเบญญาบุษกรกิตฺติภทฺโทวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
35พระณัฏฐ์ไภษัชยกุลกิตฺติเมโธวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่คณะจังหวัดลำพูน
36พระนิเวศรัตนพรหมขนฺติพโลวัดแม่ตืนคณะจังหวัดลำพูน
37พระสันติชัยธรฤทธิ์ขนฺติพโลวัดป่าธรรมวิเวกคณะจังหวัดลำพูน
38พระอดิศักดิ์ทิพย์รักษาจนฺทธมฺโมวัดป่าธรรมวิเวกคณะจังหวัดลำพูน
39พระมานิตย์สุติ๊บจนฺทโชโตวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
40พระเมธิชัยโสภาจารุธมฺโมวัดแม่ตืนคณะจังหวัดลำพูน
41พระณรงค์เดชกาบบัวลอยฐิตธมฺโมวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
42พระกิติภูมิเป็งยะติขปญฺโญวัดป่าธรรมวิเวกคณะจังหวัดลำพูน
43พระชื่นอินต๊ะขัติย์ปญฺญาธโรวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
44พระโสภณไชยพูนปสนฺนมโนวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
45พระศุภกรช่างถมภูมิปญฺโญวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่คณะจังหวัดลำพูน
46พระพรชัยจินาวิสุทฺโธวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
47พระพิทักษ์ปัญญารักษาสิริปญฺโญวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
48พระคงศักดิ์สุภาคีรีศรีสิริสาโรวัดพระพุทธบาทผาหนามคณะจังหวัดลำพูน
49พระเอกสิทธิ์เทพพงษ์เพชรสุริโยวัดแม่ตืนคณะจังหวัดลำพูน
50พระสรไกรชำนิยนต์อนาลโยวัดแม่ตืนคณะจังหวัดลำพูน