รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๔ - วัดพระธาตุห้าดวง
ตำบลลี้ อำเภอลี้ ลำพูน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรประสิทธิ์คำแกแววัดนากลางคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรวุฒิพงษ์คำเมธาวัดนากลางคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรธนกรอุดสาพะแลวัดนากลางคณะจังหวัดลำพูน
4สามเณรสิทธินนท์วังบุญวัดนากลางคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรประสิทธิ์เทพสุตินวัดบ้านกลางคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรชัยวัฒน์ไชยปัญญาวัดบ้านกลางคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรพลอธิปธารสุขสวัสดิ์วัดบ้านกลางคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรปัณณวัฒน์อุดติ๊บวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรชยพลอินธิยะวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรทัศน์พลเปรมมะโนวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรอัศวินถาอินวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรอนุพนธ์ชูจีวัดพระธาตุห้าดวงคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรณัฎฐิพงษ์เสนสุภาวัดพวงคำคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรชนะวรรณโอดคำวัดม่วงคำคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรฉันทิตสุวันแปงวัดม่วงคำคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรปฏิภานวงศ์ศรีใสวัดลี้หลวงคณะจังหวัดลำพูน
17พระอดิศักดิ์ทิพย์รักษาจนฺทธมฺโมวัดป่าธรรมวิเวกคณะจังหวัดลำพูน
18พระปณิธานรุ่นบางอนาลโยวัดป่าธรรมวิเวกคณะจังหวัดลำพูน
19พระกิติภูมิเป็งยะติขปญฺโญวัดป่าธรรมวิเวกคณะจังหวัดลำพูน
20พระสันติชัยธรฤทธิ์ขนฺติพโลวัดป่าธรรมวิเวกคณะจังหวัดลำพูน
21พระนิเวศรัตนพรหมขนฺติพโลวัดแม่ตืนคณะจังหวัดลำพูน
22พระสรไกรชำนิยนต์อนาลโยวัดแม่ตืนคณะจังหวัดลำพูน
23พระเมธิชัยโสภาจารุธมฺโมวัดแม่ตืนคณะจังหวัดลำพูน
24พระเอกสิทธิ์เทพพงษ์เพชรสุริโยวัดแม่ตืนคณะจังหวัดลำพูน
25พระเลิศปัญญาชัยอินแก้วอนาวิโลวัดสันป่าสักคณะจังหวัดลำพูน
26สามเณรอชิตพลปวกพรมมาวัดผาลาดคณะจังหวัดลำพูน
27สามเณรพรชัยจาเต๋จ๊ะวัดผาลาดคณะจังหวัดลำพูน
28สามเณรธนากรเสาร์สุมาวัดผาลาดคณะจังหวัดลำพูน
29สามเณรนพดลจาเต๋จ๊ะวัดผาลาดคณะจังหวัดลำพูน
30สามเณรโกล้กะญอธรรมรักษาวัดปางส้านคณะจังหวัดลำพูน
31สามเณรทินภัทรสายธารเมตตาจิตวัดปางส้านคณะจังหวัดลำพูน
32สามเณรอนุยุตพุทธิมาวัดป่าจี้คณะจังหวัดลำพูน
33สามเณรกิตติภณศรีวิชาวัดป่าจี้คณะจังหวัดลำพูน
34สามเณรกิตติศักดิ์สุยะสืบวัดป่าจี้คณะจังหวัดลำพูน
35สามเณรวรวัฒน์สุยะปัญญาวัดป่าจี้คณะจังหวัดลำพูน
36พระมนพิงค์ซื้อกิจชัยสวรรค์กนฺตธมฺโมวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่คณะจังหวัดลำพูน
37พระศุภกรช่างถมภูมิปญฺโญวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่คณะจังหวัดลำพูน
38พระณัฏฐ์ไภษัชยกุลกิตฺติเมโธวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่คณะจังหวัดลำพูน
39พระคงศักดิ์สุภาคีรีศรีสิริสาโรวัดพระพุทธบาทผาหนามคณะจังหวัดลำพูน
40สามเณรติณณภพมูลอ้ายวัดพระพุทธบาทผาหนามคณะจังหวัดลำพูน
41สามเณรสุทธินัยใจปวนวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดลำพูน
42สามเณรวรเมธวัยะภรณ์วัดบ้านปางคณะจังหวัดลำพูน
43สามเณรปภังกรแก้วหนักวัดแม่ป้อกคณะจังหวัดลำพูน
44สามเณรอภิรักษ์บัวศรีวัดแม่ป้อกคณะจังหวัดลำพูน
45พระชื่นอินต๊ะขัติย์ปญฺญาธโรวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
46พระเกรียงเดชนันทวิชากุลกตทีโปวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
47พระพิทักษ์ปัญญารักษาสิริปญฺโญวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
48พระมานิตย์สุติ๊บจนฺทโชโตวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
49พระโสภณไชยพูนปสนฺนมโนวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน
50พระกรวิดเบญญาบุษกรกิตฺติภทฺโทวัดห้วยบงคณะจังหวัดลำพูน