รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๑ - โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทาน
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรรัชพล-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2สามเณรแสงเมืองอ่อนหลอยเงินวัดแม่สะงาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3สามเณรเคอแสง-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4สามเณรสายวันแลงสายน้ำมาววัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5สามเณรสันติภพอ่อนหลอยเงินวัดแม่สะงาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6สามเณรสตาร์ท-วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7สามเณรวีรยุลุงมูวัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8สามเณรวีรชัย-วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9สามเณรพิริยะวิรุฬห์ธนกิจวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10สามเณรพรมพรภู่รหงษ์วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11สามเณรพงษ์ศักดิ์-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12สามเณรพงษ์สิทธิ์เสวิสิทธิ์วัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13สามเณรจอตี้สามน้ำยุมวัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14สามเณรบุญหนึ่งวาหริ่งวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15พระกมลนิติกุลกุศลจิตฺโตวัดผาบ่องใต้คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16พระจิตพันธ์ปัญญาดีจารุธมฺโมวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17พระวัชชระจันทะแจ่มชยปาโลวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18พระการัณย์สันติกรรมฐานธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19พระปกรณ์-ฐานวิโรวัดห้วยผาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20พระสุวิทย์นัดดาศรีถิรธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21พระสุพจน์พันธ์หนองหว้าธมฺมสโรวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22พระประเสริฐใจซื่อตรงยิ่งดีนิสโภวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23พระอภิชาศรีวงศ์ปัญโญภาโสวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24พระพูลศักดิ์มะโนสร้อยพนฺธมุตโตวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25พระพัฒน์คำ-ภทฺทิโยวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26พระจิรภัทรธรรมวงศ์ยุตฺตธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27พระเฉลิมพงษ์พูลสวัสดิ์ยุตฺตธมฺโมวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
28พระสุนทรสวพงศ์โชติกุลสมาหิโตวัดกุงไม้สักคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29พระสุทันต์พงษ์วดีสิริภทฺโทวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30พระอาคมพลอยประดับอาคโมวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31พระนภดลสุธรรมเตชปุญฺโญวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32พระฟ้า-โชติปญฺโญวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน