รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๑ - โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทาน
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกมลนิติกุลกุศลจิตฺโตวัดผาบ่องใต้คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2พระการัณย์สันติกรรมฐานธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3สามเณรจอตี้สามน้ำยุมวัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4พระจิตพันธ์ปัญญาดีจารุธมฺโมวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5พระจิรภัทรธรรมวงศ์ยุตฺตธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6พระนภดลสุธรรมเตชปุญฺโญวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7สามเณรบุญหนึ่งวาหริ่งวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8พระปกรณ์-ฐานวิโรวัดห้วยผาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9พระประเสริฐใจซื่อตรงยิ่งดีนิสโภวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10สามเณรพงษ์ศักดิ์-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11สามเณรพงษ์สิทธิ์เสวิสิทธิ์วัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12สามเณรพรมพรภู่รหงษ์วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13พระพัฒน์คำ-ภทฺทิโยวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14สามเณรพิริยะวิรุฬห์ธนกิจวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15พระพูลศักดิ์มะโนสร้อยพนฺธมุตโตวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16พระฟ้า-โชติปญฺโญวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17สามเณรรัชพล-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18พระวัชชระจันทะแจ่มชยปาโลวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19สามเณรวีรชัย-วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20สามเณรวีรยุลุงมูวัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21สามเณรสตาร์ท-วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22สามเณรสันติภพอ่อนหลอยเงินวัดแม่สะงาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23สามเณรสายวันแลงสายน้ำมาววัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24พระสุทันต์พงษ์วดีสิริภทฺโทวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25พระสุนทรสวพงศ์โชติกุลสมาหิโตวัดกุงไม้สักคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26พระสุพจน์พันธ์หนองหว้าธมฺมสโรวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27พระสุวิทย์นัดดาศรีถิรธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
28พระอภิชาศรีวงศ์ปัญโญภาโสวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29พระอาคมพลอยประดับอาคโมวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30สามเณรเคอแสง-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31พระเฉลิมพงษ์พูลสวัสดิ์ยุตฺตธมฺโมวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32สามเณรแสงเมืองอ่อนหลอยเงินวัดแม่สะงาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน