รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๑ - โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทาน
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรรัชพล-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2สามเณรแสงเมืองอ่อนหลอยเงินวัดแม่สะงาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3พระเฉลิมพงษ์พูลสวัสดิ์ยุตฺตธมฺโมวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4สามเณรเคอแสง-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5พระอาคมพลอยประดับอาคโมวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6พระอภิชาศรีวงศ์ปัญโญภาโสวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7พระสุวิทย์นัดดาศรีถิรธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8พระสุพจน์พันธ์หนองหว้าธมฺมสโรวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9พระสุนทรสวพงศ์โชติกุลสมาหิโตวัดกุงไม้สักคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10พระสุทันต์พงษ์วดีสิริภทฺโทวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11สามเณรสายวันแลงสายน้ำมาววัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12สามเณรสันติภพอ่อนหลอยเงินวัดแม่สะงาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13สามเณรสตาร์ท-วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14สามเณรวีรยุลุงมูวัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15สามเณรวีรชัย-วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16พระวัชชระจันทะแจ่มชยปาโลวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17พระกมลนิติกุลกุศลจิตฺโตวัดผาบ่องใต้คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18พระฟ้า-โชติปญฺโญวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19พระพูลศักดิ์มะโนสร้อยพนฺธมุตโตวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20สามเณรพิริยะวิรุฬห์ธนกิจวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21พระพัฒน์คำ-ภทฺทิโยวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22สามเณรพรมพรภู่รหงษ์วัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23สามเณรพงษ์สิทธิ์เสวิสิทธิ์วัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24สามเณรพงษ์ศักดิ์-วัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25พระประเสริฐใจซื่อตรงยิ่งดีนิสโภวัดจองคำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26พระปกรณ์-ฐานวิโรวัดห้วยผาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27สามเณรบุญหนึ่งวาหริ่งวัดผาอ่างคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
28พระนภดลสุธรรมเตชปุญฺโญวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29พระจิรภัทรธรรมวงศ์ยุตฺตธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30พระจิตพันธ์ปัญญาดีจารุธมฺโมวัดปางหมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31สามเณรจอตี้สามน้ำยุมวัดห้วยขานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32พระการัณย์สันติกรรมฐานธมฺโมวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน