รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๕ - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประยุทธใจรักสัจจะโชติปญฺโญวัดชัยลาภคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2พระสมพงษ์ธาราธรวรปญฺโญวัดพระธาตุจอมมอญคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3พระเสรีสุนันทพิสิฐสนฺตกาโยวัดจอมทองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4พระนิติศาสตร์แสงคำถิรธมฺโมวัดบ้านไร่คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5พระเอกรถเรือนแก้วเอกธมฺโมวัดห้วยหลวงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6พระอุทัยกัลยาจนฺทสาโรวัดสบหารเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7พระอเนกมีสุขสุขิโกวัดสบหารเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8พระสมเพชรวัดนนท์อาภสฺสโรวัดห้วยหลวงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9พระจินดาใฝ่กุศลธุรกิจอภิกุโลวัดพระธาตุจอมมอญคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10พระปรัชญาประภานพคุณภูริคุโณวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11สามเณรกฤษดากรสร้อยกาบแก้ววัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12สามเณรกิติคุณนาทีทองเด่นวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13สามเณรจิรพนธ์พะโกแฮวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14สามเณรชนกานต์วรรณประเสริฐวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15สามเณรชาญยุทธพรหมส่องแสงวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16สามเณรณรงค์ศักดิ์น้ำรินชื่นจิตใจวัดท่าข้ามใต้คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17สามเณรดนัยภัทรดวงแก้ววัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18สามเณรธนพลคีรีศรีสกุลวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19สามเณรธีรวัฒน์ปัญญาวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20สามเณรบัญชรนิ่มประพาสวัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21สามเณรปภังกรแก้วหนักวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22สามเณรประสิทธิโชคศรีสังวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23สามเณรปาราเมศใจรักสัจจะวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24สามเณรวรวิทย์ขยันขันแข็งยิ่งวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25สามเณรสรภัสสายพรสิริวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26สามเณรสุภชีพพนาวิมานวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27สามเณรสุรชัยพิมานธาดาวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
28สามเณรสุทิวัสผาติประภาวงศ์วัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29สามเณรศุกลภัทรร่มประยูรวงศ์วัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30สามเณรกิตติพงษ์อุดมสมาธิวัฒน์วัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31สามเณรกันต์รวีวิวัฒน์สันติวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32สามเณรไกรสรขวัญนิยมไทยวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
33สามเณรจรัส-วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
34สามเณรจิรโชติคีรีสินสมุทรวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
35สามเณรรจำนงค์ภูผาชันวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
36สามเณรณัฐพนธ์ทิพย์ปราโมทย์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
37สามเณรธีรภัทร-วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
38สามเณรธีรภาพบงกชเฉิดฉวีวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
39สามเณรธีรเทพกานนมรกตวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
40สามเณรนพคุณกระสินธุ์วิมานวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
41สามเณรนพคุณฤทัยไพรวัลย์กุลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
42สามเณรนฤพัทธ์ใฝ่สมบรูณ์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
43สามเณรดำรงชัยวนาเจริญวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
44สามเณรปรีชามนต์หิมพานต์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
45สามเณรปรวัฒน์วิมานกังวานวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
46สามเณรปุณวีร์โชติรสสกุลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
47สามเณรมนัสวีภูลายยาววัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48สามเณรพลศักดิ์ชราธรบุญเย็นวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
49สามเณรพีรวิชญ์กิตติคุณยิ่งยศวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
50สามเณรรณวีย์พรเกิดผลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน