รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๕ - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพลศักดิ์ชราธรบุญเย็นวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2สามเณรมนัสวีภูลายยาววัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3สามเณรมงคลเลิศพัฒนรัตนาวัดบ้านแพะคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4สามเณรภานุนำก้าวหน้าวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5สามเณรภาคภูมิทิมะวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6สามเณรพีรวิชญ์กิตติคุณยิ่งยศวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7สามเณรพิชัยคำออนวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8สามเณรพาทิศสบเมยทองวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9สามเณรพาดาดา-วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10สามเณรพัทดนย์เขื่อนทองวัดสบหารเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11สามเณรรจำนงค์ภูผาชันวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12สามเณรพงศ์พิพัฒน์ตุ้นสะอาดวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13สามเณรพงศกรจรูญมงคลกุลวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14สามเณรปุณวีร์โชติรสสกุลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15สามเณรปาราเมศใจรักสัจจะวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16สามเณรปรีชามนต์หิมพานต์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17สามเณรประสิทธิโชคศรีสังวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18สามเณรปรวัฒน์วิมานกังวานวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19สามเณรปภังกรแก้วหนักวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20สามเณรบัญชรนิ่มประพาสวัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21สามเณรสรภัสสายพรสิริวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22สามเณรไกรสรขวัญนิยมไทยวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23สามเณรเกรียง-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24สามเณรอธิวัฒน์สง่าประจักษ์พงศ์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25สามเณรอติคุณประเสริฐสมานวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26สามเณรสุรชัยพิมานธาดาวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27สามเณรสุภชีพพนาวิมานวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
28สามเณรสุทิวัสผาติประภาวงศ์วัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29สามเณรสุทธิภัทรชัยฉลองเกียรติวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30สามเณรสวัสดีพิมพ์ฤทัยศรีวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31สามเณรกันต์รวีวิวัฒน์สันติวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32สามเณรศุภกรโชคสุขเสียงวิเวกวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
33สามเณรศุภกรสถาพรไพรวัลย์วัดห้วยสิงห์คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
34สามเณรศุกลภัทรร่มประยูรวงศ์วัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
35สามเณรวรากรโชติรสสกุลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
36สามเณรวรากรเพชรธรรมกุลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
37สามเณรวรวิทย์ขยันขันแข็งยิ่งวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
38สามเณรรัตนชัยพัฒนาหฤทัยวัดสบหารเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
39สามเณรรสุภทัตอภิบาลบรรพตวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
40สามเณรรณวีย์พรเกิดผลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
41สามเณรชาญยุทธพรหมส่องแสงวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
42สามเณรดูแซแฮ-วัดบ้านแพะคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
43สามเณรดำรงชัยวนาเจริญวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
44สามเณรดนุชน-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
45สามเณรดนัยภัทรดวงแก้ววัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
46สามเณรณัฐพนธ์ทิพย์ปราโมทย์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
47สามเณรณัฐชัยพนาเขียวขจีวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48สามเณรซอแยหนี่-วัดบ้านแพะคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
49สามเณรชุติมันต์แสนสิริสุขวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
50สามเณรชานนท์-วัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน