รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๕ - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษดากรสร้อยกาบแก้ววัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2สามเณรกันต์รวีวิวัฒน์สันติวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3สามเณรกานต์-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4สามเณรกิตติพงษ์อุดมสมาธิวัฒน์วัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5สามเณรกิติคุณนาทีทองเด่นวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6สามเณรกุลธรนุกุลประเสริฐวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7สามเณรจรัส-วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8พระจินดาใฝ่กุศลธุรกิจอภิกุโลวัดพระธาตุจอมมอญคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9สามเณรจิรพนธ์พะโกแฮวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10สามเณรจิรโชติคีรีสินสมุทรวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11สามเณรชนกานต์วรรณประเสริฐวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12พระชวโรจน์โชติขุนทดจนฺทโชโตวัดท่าผาปุ้มคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13พระชัยพรเขจรยศชยภิรโตวัดแม่เกาะคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14สามเณรชาญยุทธพรหมส่องแสงวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15พระชานนท์ทวีทรัพย์สำราญมหาสกฺโกวัดกองก๋อยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16สามเณรชานนท์-วัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17สามเณรชุติมันต์แสนสิริสุขวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18สามเณรซอแยหนี่-วัดบ้านแพะคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19สามเณรณรงค์ศักดิ์น้ำรินชื่นจิตใจวัดท่าข้ามใต้คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20สามเณรณัฐชัยพนาเขียวขจีวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21สามเณรณัฐพนธ์ทิพย์ปราโมทย์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22สามเณรดนัยภัทรดวงแก้ววัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23สามเณรดนุชน-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24สามเณรดำรงชัยวนาเจริญวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25สามเณรดูแซแฮ-วัดบ้านแพะคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26สามเณรธนกฤตโชคลาภตระกูลวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27สามเณรธนพลคีรีศรีสกุลวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
28สามเณรธนวัฒน์เมฆานทีวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29สามเณรธีรกานต์สุขใจวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30สามเณรธีรภัทร-วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31สามเณรธีรภาพบงกชเฉิดฉวีวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32สามเณรธีรวัฒน์-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
33สามเณรธีรวัฒน์ปัญญาวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
34สามเณรธีรเทพกานนมรกตวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
35สามเณรธีรไนยนะควาวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
36สามเณรนพคุณกระสินธุ์วิมานวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
37สามเณรนพคุณฤทัยไพรวัลย์กุลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
38สามเณรนพดล-วัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
39สามเณรนฤพัทธ์ใฝ่สมบรูณ์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
40พระนิติศาสตร์แสงคำถิรธมฺโมวัดบ้านไร่คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
41สามเณรบัญชรนิ่มประพาสวัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
42สามเณรปภังกรแก้วหนักวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
43สามเณรปรวัฒน์วิมานกังวานวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
44พระประดิษฐ์กาวิจารุวณฺโณวัดแม่ลาน้อยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
45พระประยุทธใจรักสัจจะโชติปญฺโญวัดชัยลาภคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
46สามเณรประสิทธิโชคศรีสังวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
47พระประเทืองกองบุญมาอคฺคปญฺโญวัดศรีลาภาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48พระปรัชญาประภานพคุณภูริคุโณวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
49สามเณรปรีชามนต์หิมพานต์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
50พระปั๋นแก้วจีนะจนฺทสาโรวัดคอนผึ้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน