รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๕ - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกานต์-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2สามเณรธีรวัฒน์-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3สามเณรเกรียง-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4สามเณรจรัส-วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5สามเณรนพดล-วัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6สามเณรธีรภัทร-วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7สามเณรดูแซแฮ-วัดบ้านแพะคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8สามเณรดนุชน-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9สามเณรซอแยหนี่-วัดบ้านแพะคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10สามเณรพาดาดา-วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11สามเณรชานนท์-วัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12สามเณรนพคุณกระสินธุ์วิมานวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13พระประเทืองกองบุญมาอคฺคปญฺโญวัดศรีลาภาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14พระอุทัยกัลยาจนฺทสาโรวัดสบหารเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15สามเณรธีรเทพกานนมรกตวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16พระประดิษฐ์กาวิจารุวณฺโณวัดแม่ลาน้อยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17สามเณรพีรวิชญ์กิตติคุณยิ่งยศวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18สามเณรวรวิทย์ขยันขันแข็งยิ่งวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19สามเณรไกรสรขวัญนิยมไทยวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20สามเณรพิชัยคำออนวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21สามเณรธนพลคีรีศรีสกุลวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22สามเณรจิรโชติคีรีสินสมุทรวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23สามเณรพงศกรจรูญมงคลกุลวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24พระปั๋นแก้วจีนะจนฺทสาโรวัดคอนผึ้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25สามเณรพลศักดิ์ชราธรบุญเย็นวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26สามเณรสุทธิภัทรชัยฉลองเกียรติวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27พระเสาร์คำชัยสานกิจฺจสาโรวัดแม่ลาน้อยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
28สามเณรดนัยภัทรดวงแก้ววัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29สามเณรพงศ์พิพัฒน์ตุ้นสะอาดวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30พระชานนท์ทวีทรัพย์สำราญมหาสกฺโกวัดกองก๋อยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31สามเณรณัฐพนธ์ทิพย์ปราโมทย์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32สามเณรภาคภูมิทิมะวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
33พระสมพงษ์ธาราธรวรปญฺโญวัดพระธาตุจอมมอญคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
34พระปรัชญาประภานพคุณภูริคุโณวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
35สามเณรธีรไนยนะควาวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
36สามเณรกิติคุณนาทีทองเด่นวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
37สามเณรภานุนำก้าวหน้าวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
38สามเณรบัญชรนิ่มประพาสวัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
39สามเณรกุลธรนุกุลประเสริฐวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
40สามเณรณรงค์ศักดิ์น้ำรินชื่นจิตใจวัดท่าข้ามใต้คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
41สามเณรธีรภาพบงกชเฉิดฉวีวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
42สามเณรอติคุณประเสริฐสมานวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
43สามเณรธีรวัฒน์ปัญญาวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
44สามเณรสุทิวัสผาติประภาวงศ์วัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
45สามเณรสุภชีพพนาวิมานวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
46สามเณรณัฐชัยพนาเขียวขจีวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
47พระสินธุพรรณศรีสุเมโธวัดผาผ่าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48สามเณรชาญยุทธพรหมส่องแสงวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
49สามเณรรณวีย์พรเกิดผลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
50สามเณรจิรพนธ์พะโกแฮวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน