รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๕ - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพิชัยคำออนวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2สามเณรวรากรเพชรธรรมกุลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3สามเณรวรวิทย์ขยันขันแข็งยิ่งวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4สามเณรรัตนชัยพัฒนาหฤทัยวัดสบหารเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5สามเณรรสุภทัตอภิบาลบรรพตวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6สามเณรรณวีย์พรเกิดผลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7สามเณรรจำนงค์ภูผาชันวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8สามเณรมนัสวีภูลายยาววัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9สามเณรมงคลเลิศพัฒนรัตนาวัดบ้านแพะคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10สามเณรภานุนำก้าวหน้าวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11สามเณรภาคภูมิทิมะวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12สามเณรพีรวิชญ์กิตติคุณยิ่งยศวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13สามเณรวรากรโชติรสสกุลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14สามเณรพาทิศสบเมยทองวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15สามเณรพาดาดา-วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16พระพัทธนันท์มุกดาอมรสุธมฺโมวัดกองก๋อยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17สามเณรพัทดนย์เขื่อนทองวัดสบหารเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18สามเณรพลศักดิ์ชราธรบุญเย็นวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19สามเณรพงศ์พิพัฒน์ตุ้นสะอาดวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20สามเณรพงศกรจรูญมงคลกุลวัดสุพรรณรังษีคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21สามเณรปุณวีร์โชติรสสกุลวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22สามเณรปาราเมศใจรักสัจจะวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23พระปั๋นแก้วจีนะจนฺทสาโรวัดคอนผึ้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24สามเณรปรีชามนต์หิมพานต์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25สามเณรสุทิวัสผาติประภาวงศ์วัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26สามเณรไกรสรขวัญนิยมไทยวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27พระเอกรถเรือนแก้วเอกธมฺโมวัดห้วยหลวงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
28พระเสาร์คำชัยสานกิจฺจสาโรวัดแม่ลาน้อยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29พระเสรีสุนันทพิสิฐสนฺตกาโยวัดจอมทองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30สามเณรเกรียง-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31พระอเนกมีสุขสุขิโกวัดสบหารเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32พระอุทัยกัลยาจนฺทสาโรวัดสบหารเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
33สามเณรอธิวัฒน์สง่าประจักษ์พงศ์วัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
34สามเณรอติคุณประเสริฐสมานวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
35สามเณรสุรชัยพิมานธาดาวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
36สามเณรสุภชีพพนาวิมานวัดทุ่งแพมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
37พระปรัชญาประภานพคุณภูริคุโณวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
38สามเณรสุทธิภัทรชัยฉลองเกียรติวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
39พระสินธุพรรณศรีสุเมโธวัดผาผ่าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
40สามเณรสวัสดีพิมพ์ฤทัยศรีวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
41สามเณรสรภัสสายพรสิริวัดอมราวาสคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
42พระสมเพชรอารยะบุตรมหาวีโรวัดแม่ลาหลวงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
43พระสมเพชรวัดนนท์อาภสฺสโรวัดห้วยหลวงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
44พระสมพงษ์ธาราธรวรปญฺโญวัดพระธาตุจอมมอญคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
45สามเณรศุภกรโชคสุขเสียงวิเวกวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
46สามเณรศุภกรสถาพรไพรวัลย์วัดห้วยสิงห์คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
47สามเณรศุกลภัทรร่มประยูรวงศ์วัดท่าข้ามเหนือคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48พระชัยพรเขจรยศชยภิรโตวัดแม่เกาะคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
49สามเณรดำรงชัยวนาเจริญวัดแม่สะลาบคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
50สามเณรดนุชน-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน