รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๒๑๐๔๖ - วัดดอนไชย
ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง เชียงราย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัยการอุปคำโรงเรียนบ้านป่ารวกวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอินทิราณีศรีพรมโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุเมธจันตุมโรงเรียนบ้านป่ารวกวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัลยรัตน์สงบโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิริชัยจันดีโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูวดลหม่องแดงโรงเรียนบ้านป่ารวกวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบีณารัตน์สีหลอดโรงเรียนบ้านป่ารวกวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพ์สุดาวิมลทัศน์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปราโมทย์ศรีทองใบโรงเรียนบ้านป่ารวกวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปุญญพัฒน์มูลคำโรงเรียนบ้านป่ารวกวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัชชานนท์ตาเปี้ยสืบโรงเรียนบ้านป่ารวกวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชญานิศใจเจนโรงเรียนบ้านป่ารวกวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวลัยลักษณ์ศาลางามโรงเรียนบ้านป่ารวกวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพงษ์ใจยองโรงเรียนบ้านป่ารวกวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชาสำเนียงสูงโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนาเมธวงศ์มูลโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรวัชรกันหาโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรรมวุฒิมะเดื่อโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาสมโนโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันตพรณ อุบลโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรนันท์กันทะเลิศโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพสิษฐ์อาบรัมย์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญธรนางสีคุณโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธฤษวรรณชื่นใจโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาสกรณ์ทะระมาโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชิญวัตรปัญญาราชโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิรวิชญ์กองตุ้ยโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุพัฒสินธุ์โรจน์รัตนเกียรติโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสาจันดีโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิกานต์ทารณโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจีรนันท์กรรเชียงโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศรันรัตน์ใจยองโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสริศาเรืองหิรัญโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมณชฎาจักรใจโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญาฏาชื่นใจโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอิทธิพงศ์วุฒินุชโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัชชานนติยานันท์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมงคลอะทะเทพโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษกรมาสุ้มโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวริศไชยราชโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิรัตน์กันหาโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรภรณ์แปลยาวโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสรชัยชญณ์ศศิกรกัลชัยโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรกมลกาวงศ์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบงกชมาศแก้วฟูโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรินทิราประทุมวรรณ์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนกานต์เทพารักษ์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญชนกคงถาวรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐการุณวิงวอนโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปฐมาภรณ์จนใจโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย