รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๓๒๑๐๔๖ - วัดดอนไชย
ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง เชียงราย

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอาทิตย์หลวงหล้าโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยวัฒน์วงค์ภักดีโรงเรียนบ้านป่าตึงงามวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐดนัยทองอยู่โรงเรียนบ้านป่าตึงงามวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวารุณีชุ่มแก้วโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธาดากรสายจันทร์โรงเรียนบ้านป่าตึงงามวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุธิดาชนะประโคนโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรโพธิ์เหลืองโรงเรียนบ้านป่าตึงงามวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชลธิชาภาษีโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิตยาศรีทรโรงเรียนบ้านป่าตึงงามวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิตาพรจักสีโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริขวัญสูตรไชยโรงเรียนบ้านป่าตึงงามวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุปรียาภูกาบินโรงเรียนบ้านป่าตึงงามวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอมลวรรณแสงคำโรงเรียนบ้านป่าตึงงามวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฤทธากรอรรคฮาดจันทร์โรงเรียนบ้านป่าตึงงามวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรัชญามูลชัยโรงเรียนบ้านป่ารวกวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรหน้อยหมีโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายแมนยูบุญเรืองโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฏิภพหมุดใจโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฏิพัทธิ์หมุดใจโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุพัฒน์จันทร์เกี้ยวโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณิชพงศ์ไชยราชโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑาทิพย์เขื่อนวิเศษโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสกุณีคำติ๊บโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริสราโคตรด้วงโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาวัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย