รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๑ - วัดมัชฌิมาวาส
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกีรศักดิ์คงชายดงญาณวีโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรจักรรินทร์สมคเนย์วัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรณัฐพลศิริดลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรณัฐวุฒิโคตรศรีกุลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรธีรพลบุญมีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรนัทธพงษ์แก้วมาลุนวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรปิติพลจันทะรังษีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรปิภิภัทรประภาสะโนบลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรวินัยหอมกลิ่นวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระวีรพัฒน์โคตรแสนลีวีรวํโสวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรวีรภัทรทำกันหาวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระศุภชัยรัตนพิมาตรกิตฺติธารีวัดโพธิวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรสกรรจ์บุญเต็มวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสุพรรณวันวิเศษอธิจิตฺโตวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระหาญพุฒจันทร์พลญาโณวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรอภิรักษ์จันภูผาวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรอภิรามชุมพรหมวงษ์วัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรอำนาจแสนคำภูมีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี