รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๑ - วัดมัชฌิมาวาส
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกีรศักดิ์คงชายดงญาณวีโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรปิติพลจันทะรังษีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรอภิรักษ์จันภูผาวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรอภิรามชุมพรหมวงษ์วัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรวีรภัทรทำกันหาวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรธีรพลบุญมีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรสกรรจ์บุญเต็มวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรปิภิภัทรประภาสะโนบลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระหาญพุฒจันทร์พลญาโณวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระศุภชัยรัตนพิมาตรกิตฺติธารีวัดโพธิวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสุพรรณวันวิเศษอธิจิตฺโตวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรณัฐพลศิริดลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรจักรรินทร์สมคเนย์วัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรวินัยหอมกลิ่นวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรนัทธพงษ์แก้วมาลุนวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรอำนาจแสนคำภูมีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรณัฐวุฒิโคตรศรีกุลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระวีรพัฒน์โคตรแสนลีวีรวํโสวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี