รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๑ - วัดมัชฌิมาวาส
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศุภชัยรัตนพิมาตรกิตฺติธารีวัดโพธิวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระหาญพุฒจันทร์พลญาโณวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระวีรพัฒน์โคตรแสนลีวีรวํโสวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระสุพรรณวันวิเศษอธิจิตฺโตวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระกีรศักดิ์คงชายดงญาณวีโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรอภิรักษ์จันภูผาวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรนัทธพงษ์แก้วมาลุนวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรธีรพลบุญมีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรณัฐพลศิริดลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรสกรรจ์บุญเต็มวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรอภิรามชุมพรหมวงษ์วัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรจักรรินทร์สมคเนย์วัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรปิภิภัทรประภาสะโนบลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรปิติพลจันทะรังษีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรวินัยหอมกลิ่นวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรวีรภัทรทำกันหาวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรณัฐวุฒิโคตรศรีกุลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรอำนาจแสนคำภูมีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี