รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๒ - วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตติพศบุญใส-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรธนภัทรเกื้อกูล-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรธนาทิพย์ชัยปัด-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรธาวินคำสีแก้ว-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระกล้าณรงค์วาจีประศรีเขมวโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระคมสันราชโยธีคุณงฺกโรวัดสวาดรัตนสีมากิจคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระจรัญสิงขรขนฺติโกวัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระถันเหล็กเพชรจนฺทสาโรวัดโบราณศรีรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระพรรณชาติเสาเมืองทองกตปุญฺโญวัดสวาดรัตนสีมากิจคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระพีรวัฒน์ดวงตาโพสาอคฺคธมฺโมวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระรุ่ฃเรืองโกมลวาทินปภสฺสโรวัดวิทยานุกิจคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระศุภชัยเอียลอดอภิวโรวัดทุ่งสว่างโพนทองคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระสมจันทร์อินสะอาดอินฺทญาโณวัดโบราณศรีรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสุริยาหัวดอนสุปภาโสวัดโนนตูมสรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระอัครพลก้อนกลมเปรี้ยวอคฺควโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระเกียรติชัยคำมูลกนฺตสาโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี