รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๒ - วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตติพศบุญใส-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรธนภัทรเกื้อกูล-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรธนาทิพย์ชัยปัด-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรธาวินคำสีแก้ว-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระพรรณชาติเสาเมืองทองกตปุญฺโญวัดสวาดรัตนสีมากิจคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระเกียรติชัยคำมูลกนฺตสาโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระจรัญสิงขรขนฺติโกวัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระคมสันราชโยธีคุณงฺกโรวัดสวาดรัตนสีมากิจคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระถันเหล็กเพชรจนฺทสาโรวัดโบราณศรีรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระรุ่ฃเรืองโกมลวาทินปภสฺสโรวัดวิทยานุกิจคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสุริยาหัวดอนสุปภาโสวัดโนนตูมสรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระพีรวัฒน์ดวงตาโพสาอคฺคธมฺโมวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระอัครพลก้อนกลมเปรี้ยวอคฺควโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระศุภชัยเอียลอดอภิวโรวัดทุ่งสว่างโพนทองคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระสมจันทร์อินสะอาดอินฺทญาโณวัดโบราณศรีรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระกล้าณรงค์วาจีประศรีเขมวโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี