รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๒ - วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศุภชัยเอียลอดอภิวโรวัดทุ่งสว่างโพนทองคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระถันเหล็กเพชรจนฺทสาโรวัดโบราณศรีรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระสมจันทร์อินสะอาดอินฺทญาโณวัดโบราณศรีรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระรุ่ฃเรืองโกมลวาทินปภสฺสโรวัดวิทยานุกิจคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระพรรณชาติเสาเมืองทองกตปุญฺโญวัดสวาดรัตนสีมากิจคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระคมสันราชโยธีคุณงฺกโรวัดสวาดรัตนสีมากิจคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสุริยาหัวดอนสุปภาโสวัดโนนตูมสรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระจรัญสิงขรขนฺติโกวัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรกิตติพศบุญใส-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรธนภัทรเกื้อกูล-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรธาวินคำสีแก้ว-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรธนาทิพย์ชัยปัด-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระอัครพลก้อนกลมเปรี้ยวอคฺควโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระพีรวัฒน์ดวงตาโพสาอคฺคธมฺโมวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระเกียรติชัยคำมูลกนฺตสาโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระกล้าณรงค์วาจีประศรีเขมวโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี