รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๔ - วัดสว่างสามัคคี
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอนุวัฒน์พาแสงวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรวัชรพลสินธุชาติวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรศรายุทธศรีโสภาวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรภูวนาทเชื้อมอญยาววัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรศราวุธศิลาชัยวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรสุธากรเวียงสมุทรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรปัญญาบุญพาวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรปติพานคำพาแก้ววัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรนุชิตฟ้าร่มขาววัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรณรงศักดิ์บุตรศรีภูมิวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรจักรพงษ์ชนะลำทองวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
12พระพลกฤตวงศ์กวานกลมกิตฺติสาโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
13พระชาติคำมุกชิกคุณากโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสมหวังพรภูเขียวจิตฺติปาโลวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
15พระทักษิณสิงห์คำฐิตมโนวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
16พระรวยล้นฟ้าสุขบุญติสฺสวโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
17พระประภาสอุ่นแสงติสฺสโรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระทวนชัยเชื่อมแก้วทินฺนวโรวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
19พระกิตติเทพวงษ์ปญฺญาธโรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระสมชัยบุญกว้างปญฺญาวุโทวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
21พระวิชัยยินดีปสาโทวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
22พระพงษ์ศักดิ์อินทร์กงปุญฺญมโนวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระพันทับไทสงพลวุฑโฒวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระสุวิทย์กองพันธ์ยติกโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
25พระศิริวัฒน์คำศรีจันทร์สิริธมฺโมวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระวรุจหลักหนองบุสิริธโรวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระกิจชัยแสนกลางสิริปญฺโญวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
28พระเจษฎาอุ่นแสงสิริภทฺโทวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระอภิสิทธิ์เพชรชูอคฺคธมฺโมวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
30พระภาวนุวัฒน์พูนสุทธิ์อภโยวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี