รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๔ - วัดสว่างสามัคคี
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิจชัยแสนกลางสิริปญฺโญวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
2พระกิตติเทพวงษ์ปญฺญาธโรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรจักรพงษ์ชนะลำทองวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
4พระชาติคำมุกชิกคุณากโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรณรงศักดิ์บุตรศรีภูมิวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระทวนชัยเชื่อมแก้วทินฺนวโรวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
7พระทักษิณสิงห์คำฐิตมโนวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรนุชิตฟ้าร่มขาววัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรปติพานคำพาแก้ววัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
10พระประภาสอุ่นแสงติสฺสโรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรปัญญาบุญพาวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
12พระพงษ์ศักดิ์อินทร์กงปุญฺญมโนวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระพลกฤตวงศ์กวานกลมกิตฺติสาโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
14พระพันทับไทสงพลวุฑโฒวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระภาวนุวัฒน์พูนสุทธิ์อภโยวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรภูวนาทเชื้อมอญยาววัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระรวยล้นฟ้าสุขบุญติสฺสวโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
18พระวรุจหลักหนองบุสิริธโรวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรวัชรพลสินธุชาติวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระวิชัยยินดีปสาโทวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรศรายุทธศรีโสภาวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรศราวุธศิลาชัยวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
23พระศิริวัฒน์คำศรีจันทร์สิริธมฺโมวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระสมชัยบุญกว้างปญฺญาวุโทวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
25พระสมหวังพรภูเขียวจิตฺติปาโลวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรสุธากรเวียงสมุทรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระสุวิทย์กองพันธ์ยติกโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรอนุวัฒน์พาแสงวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระอภิสิทธิ์เพชรชูอคฺคธมฺโมวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
30พระเจษฎาอุ่นแสงสิริภทฺโทวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี