รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๔ - วัดสว่างสามัคคี
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุวิทย์กองพันธ์ยติกโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรปติพานคำพาแก้ววัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
3พระชาติคำมุกชิกคุณากโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
4พระศิริวัฒน์คำศรีจันทร์สิริธมฺโมวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรจักรพงษ์ชนะลำทองวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
6พระพันทับไทสงพลวุฑโฒวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสมชัยบุญกว้างปญฺญาวุโทวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรปัญญาบุญพาวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรณรงศักดิ์บุตรศรีภูมิวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสมหวังพรภูเขียวจิตฺติปาโลวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรอนุวัฒน์พาแสงวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระภาวนุวัฒน์พูนสุทธิ์อภโยวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรนุชิตฟ้าร่มขาววัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
14พระวิชัยยินดีปสาโทวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
15พระพลกฤตวงศ์กวานกลมกิตฺติสาโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรศรายุทธศรีโสภาวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรศราวุธศิลาชัยวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
18พระทักษิณสิงห์คำฐิตมโนวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรวัชรพลสินธุชาติวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระรวยล้นฟ้าสุขบุญติสฺสวโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
21พระวรุจหลักหนองบุสิริธโรวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระพงษ์ศักดิ์อินทร์กงปุญฺญมโนวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระประภาสอุ่นแสงติสฺสโรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระเจษฎาอุ่นแสงสิริภทฺโทวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระทวนชัยเชื่อมแก้วทินฺนวโรวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรภูวนาทเชื้อมอญยาววัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระกิตติเทพวงษ์ปญฺญาธโรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระอภิสิทธิ์เพชรชูอคฺคธมฺโมวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรสุธากรเวียงสมุทรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระกิจชัยแสนกลางสิริปญฺโญวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี