รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๔ - วัดสว่างสามัคคี
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติเทพวงษ์ปญฺญาธโรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระเจษฎาอุ่นแสงสิริภทฺโทวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระอภิสิทธิ์เพชรชูอคฺคธมฺโมวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
4พระสุวิทย์กองพันธ์ยติกโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
5พระสมหวังพรภูเขียวจิตฺติปาโลวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสมชัยบุญกว้างปญฺญาวุโทวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
7พระศิริวัฒน์คำศรีจันทร์สิริธมฺโมวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระวิชัยยินดีปสาโทวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
9พระวรุจหลักหนองบุสิริธโรวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระรวยล้นฟ้าสุขบุญติสฺสวโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
11พระภาวนุวัฒน์พูนสุทธิ์อภโยวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
12พระพันทับไทสงพลวุฑโฒวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระพงษ์ศักดิ์อินทร์กงปุญฺญมโนวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระกิจชัยแสนกลางสิริปญฺโญวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
15พระชาติคำมุกชิกคุณากโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
16พระทวนชัยเชื่อมแก้วทินฺนวโรวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
17พระทักษิณสิงห์คำฐิตมโนวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
18พระประภาสอุ่นแสงติสฺสโรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระพลกฤตวงศ์กวานกลมกิตฺติสาโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรปติพานคำพาแก้ววัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรวัชรพลสินธุชาติวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรนุชิตฟ้าร่มขาววัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรศรายุทธศรีโสภาวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรศราวุธศิลาชัยวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรภูวนาทเชื้อมอญยาววัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรณรงศักดิ์บุตรศรีภูมิวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรสุธากรเวียงสมุทรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรปัญญาบุญพาวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรอนุวัฒน์พาแสงวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรจักรพงษ์ชนะลำทองวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี