รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๔ - วัดสว่างสามัคคี
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรภูวนาทเชื้อมอญยาววัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระเจษฎาอุ่นแสงสิริภทฺโทวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระอภิสิทธิ์เพชรชูอคฺคธมฺโมวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรอนุวัฒน์พาแสงวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระสุวิทย์กองพันธ์ยติกโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรสุธากรเวียงสมุทรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสมหวังพรภูเขียวจิตฺติปาโลวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
8พระสมชัยบุญกว้างปญฺญาวุโทวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
9พระศิริวัฒน์คำศรีจันทร์สิริธมฺโมวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรศราวุธศิลาชัยวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรศรายุทธศรีโสภาวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
12พระวิชัยยินดีปสาโทวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรวัชรพลสินธุชาติวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระวรุจหลักหนองบุสิริธโรวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระรวยล้นฟ้าสุขบุญติสฺสวโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
16พระกิจชัยแสนกลางสิริปญฺโญวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
17พระภาวนุวัฒน์พูนสุทธิ์อภโยวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
18พระพันทับไทสงพลวุฑโฒวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระพลกฤตวงศ์กวานกลมกิตฺติสาโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
20พระพงษ์ศักดิ์อินทร์กงปุญฺญมโนวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรปัญญาบุญพาวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
22พระประภาสอุ่นแสงติสฺสโรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรปติพานคำพาแก้ววัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรนุชิตฟ้าร่มขาววัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
25พระทักษิณสิงห์คำฐิตมโนวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
26พระทวนชัยเชื่อมแก้วทินฺนวโรวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรณรงศักดิ์บุตรศรีภูมิวัดสามพร้าวคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระชาติคำมุกชิกคุณากโรวัดดอนภู่คณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรจักรพงษ์ชนะลำทองวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
30พระกิตติเทพวงษ์ปญฺญาธโรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดอุดรธานี