รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๕ - วัดสังคาว
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณัฐวุฒิบุญเสมาวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรไชยเงินวงทับซ้ายวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรโชคชัยเสนสีวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรเฉลิมเกียรติวรรณศิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรเกียรติศักดิ์ลือคำหาญวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรอิทธิพลแซ่ฮึงวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรอลงกรณ์ภูวันนาวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรสมพงษ์ทองเหล็กวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรศิริโรจน์วงศ์สว่างวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรศรัณย์พรนารีจันทร์วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรวีรชัยพุ่มบุตรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรวันดีงอกชัยภูมิวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรพงศ์พิพัฒน์หาดเจียงวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรกิตติศักดิ์จันนาวันวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรณัฐวุฒิประเสริฐศิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรธวัชชัยแสนลิ้นฟ้าวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรธีรเทพป้อมพันธ์วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรบุญฤทธิ์ริยะเทนวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรวัฒนาดวงใหม่วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรภูริภัทรภูจันมาวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรมนตรีสัพโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรรณชัยบุตรสีน้อยวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระวิไลโสดาจารุวงฺโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระศรนารายณ์ปวารณาปญฺญาสิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระปราโมทย์จันทร์สว่างปภากโรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระวืไรผงทองวิสุทฺโธวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระสงวนทาสีดำสุขโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระศักดิ์ดาวงศ์คำจันทร์สุชาโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระสมพรพระเทพวงษาสุเมโธวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระอาทิตย์แพงสาอิทฺธิเตโชวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระสมศักดิ์จันเทพเตชวโรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี