รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๕ - วัดสังคาว
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตติศักดิ์จันนาวันวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรณัฐวุฒิบุญเสมาวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรณัฐวุฒิประเสริฐศิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรธวัชชัยแสนลิ้นฟ้าวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรธีรเทพป้อมพันธ์วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรบุญฤทธิ์ริยะเทนวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระปราโมทย์จันทร์สว่างปภากโรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรพงศ์พิพัฒน์หาดเจียงวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรภูริภัทรภูจันมาวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรมนตรีสัพโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรรณชัยบุตรสีน้อยวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรวัฒนาดวงใหม่วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรวันดีงอกชัยภูมิวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระวิไลโสดาจารุวงฺโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรวีรชัยพุ่มบุตรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระวืไรผงทองวิสุทฺโธวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระศรนารายณ์ปวารณาปญฺญาสิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรศรัณย์พรนารีจันทร์วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระศักดิ์ดาวงศ์คำจันทร์สุชาโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรศิริโรจน์วงศ์สว่างวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระสงวนทาสีดำสุขโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรสมพงษ์ทองเหล็กวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระสมพรพระเทพวงษาสุเมโธวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระสมศักดิ์จันเทพเตชวโรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรอลงกรณ์ภูวันนาวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระอาทิตย์แพงสาอิทฺธิเตโชวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรอิทธิพลแซ่ฮึงวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรเกียรติศักดิ์ลือคำหาญวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรเฉลิมเกียรติวรรณศิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรโชคชัยเสนสีวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรไชยเงินวงทับซ้ายวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี