รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๕ - วัดสังคาว
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรคุณเดชการะเวียง-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรจักรรินทร์สมคเนย์-วัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระชาตรีงามชัดจนฺทวณฺโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรณัฐพลทองเหง้า-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรณัฐวุฒิกัณหาสี-วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระดนุพลจำปาน้อยถิรโสภโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระถวิลคมสันถิรจิตโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรทวีศักดิ์เพียผ่าน-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรธนกฤตสุขเจริญ-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรธนวัฒน์มีพันธ์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรธีรพัฒน์นันสถิตย์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระธีระพงษ์ผงทองธีรวํโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรธีรเดชระวังภัย-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรนภสินธ์หอมเนตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรปิยะสระบุญมา-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรพงศกรประทัยเนตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรพจนิธิหอมเสน่ห์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรรวิโรจน์ชานาม-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรวีระวัฒน์แก้วกันหา-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรศักดิ์ดากัลยาบุตร-วัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระสายันพลวงสุขติกฺขสกฺโกวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรอดิศรแจ่มกลาง-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระอนันต์น้อยบุตรเขมปณฺโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรอภิชัยพรหมบุตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระอังคารงามชัดจารุธมฺโมวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระอัศนัยปากดีหวานอภินนฺโทวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรเตชิษ์ฎอาจทวีกุล-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรเอกพรรณลิละคร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระใจเพชรสิงห์มอจนฺทธมฺโมวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี