รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๕ - วัดสังคาว
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณัฐวุฒิกัณหาสี-วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรศักดิ์ดากัลยาบุตร-วัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรคุณเดชการะเวียง-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระถวิลคมสันถิรจิตโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระชาตรีงามชัดจนฺทวณฺโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระอังคารงามชัดจารุธมฺโมวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระดนุพลจำปาน้อยถิรโสภโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรรวิโรจน์ชานาม-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรณัฐพลทองเหง้า-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรธีรพัฒน์นันสถิตย์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระอนันต์น้อยบุตรเขมปณฺโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรพงศกรประทัยเนตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระอัศนัยปากดีหวานอภินนฺโทวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระธีระพงษ์ผงทองธีรวํโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรอภิชัยพรหมบุตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระสายันพลวงสุขติกฺขสกฺโกวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรธนวัฒน์มีพันธ์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรธีรเดชระวังภัย-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรเอกพรรณลิละคร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรจักรรินทร์สมคเนย์-วัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรปิยะสระบุญมา-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระใจเพชรสิงห์มอจนฺทธมฺโมวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรธนกฤตสุขเจริญ-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรนภสินธ์หอมเนตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรพจนิธิหอมเสน่ห์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรเตชิษ์ฎอาจทวีกุล-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรทวีศักดิ์เพียผ่าน-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรวีระวัฒน์แก้วกันหา-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรอดิศรแจ่มกลาง-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี