รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๕ - วัดสังคาว
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวันดีงอกชัยภูมิวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระปราโมทย์จันทร์สว่างปภากโรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรกิตติศักดิ์จันนาวันวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระสมศักดิ์จันเทพเตชวโรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรวัฒนาดวงใหม่วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรสมพงษ์ทองเหล็กวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสงวนทาสีดำสุขโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรศรัณย์พรนารีจันทร์วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรณัฐวุฒิบุญเสมาวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรรณชัยบุตรสีน้อยวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรณัฐวุฒิประเสริฐศิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระศรนารายณ์ปวารณาปญฺญาสิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรธีรเทพป้อมพันธ์วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระวืไรผงทองวิสุทฺโธวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระสมพรพระเทพวงษาสุเมโธวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรวีรชัยพุ่มบุตรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรภูริภัทรภูจันมาวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรอลงกรณ์ภูวันนาวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรบุญฤทธิ์ริยะเทนวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรเกียรติศักดิ์ลือคำหาญวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรไชยเงินวงทับซ้ายวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระศักดิ์ดาวงศ์คำจันทร์สุชาโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรศิริโรจน์วงศ์สว่างวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรเฉลิมเกียรติวรรณศิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรมนตรีสัพโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรพงศ์พิพัฒน์หาดเจียงวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรโชคชัยเสนสีวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรอิทธิพลแซ่ฮึงวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระอาทิตย์แพงสาอิทฺธิเตโชวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรธวัชชัยแสนลิ้นฟ้าวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระวิไลโสดาจารุวงฺโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี