รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๕ - วัดสังคาว
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมศักดิ์จันเทพเตชวโรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระศักดิ์ดาวงศ์คำจันทร์สุชาโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระศรนารายณ์ปวารณาปญฺญาสิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระวืไรผงทองวิสุทฺโธวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระวิไลโสดาจารุวงฺโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสงวนทาสีดำสุขโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสมพรพระเทพวงษาสุเมโธวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระอาทิตย์แพงสาอิทฺธิเตโชวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระปราโมทย์จันทร์สว่างปภากโรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรอลงกรณ์ภูวันนาวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรไชยเงินวงทับซ้ายวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรสมพงษ์ทองเหล็กวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรอิทธิพลแซ่ฮึงวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรเกียรติศักดิ์ลือคำหาญวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรศิริโรจน์วงศ์สว่างวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรเฉลิมเกียรติวรรณศิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรโชคชัยเสนสีวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรกิตติศักดิ์จันนาวันวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรศรัณย์พรนารีจันทร์วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรวีรชัยพุ่มบุตรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรวันดีงอกชัยภูมิวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรวัฒนาดวงใหม่วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรรณชัยบุตรสีน้อยวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรมนตรีสัพโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรภูริภัทรภูจันมาวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรพงศ์พิพัฒน์หาดเจียงวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรบุญฤทธิ์ริยะเทนวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรธีรเทพป้อมพันธ์วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรธวัชชัยแสนลิ้นฟ้าวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรณัฐวุฒิประเสริฐศิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรณัฐวุฒิบุญเสมาวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี