รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๕ - วัดสังคาว
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระใจเพชรสิงห์มอจนฺทธมฺโมวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระสายันพลวงสุขติกฺขสกฺโกวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระธีระพงษ์ผงทองธีรวํโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระอนันต์น้อยบุตรเขมปณฺโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระอังคารงามชัดจารุธมฺโมวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระอัศนัยปากดีหวานอภินนฺโทวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระถวิลคมสันถิรจิตโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระดนุพลจำปาน้อยถิรโสภโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระชาตรีงามชัดจนฺทวณฺโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรเตชิษ์ฎอาจทวีกุล-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรอภิชัยพรหมบุตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรเอกพรรณลิละคร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรอดิศรแจ่มกลาง-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรปิยะสระบุญมา-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรศักดิ์ดากัลยาบุตร-วัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรวีระวัฒน์แก้วกันหา-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรรวิโรจน์ชานาม-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรพจนิธิหอมเสน่ห์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรพงศกรประทัยเนตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรคุณเดชการะเวียง-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรนภสินธ์หอมเนตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรธีรเดชระวังภัย-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรธีรพัฒน์นันสถิตย์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรธนวัฒน์มีพันธ์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรธนกฤตสุขเจริญ-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรทวีศักดิ์เพียผ่าน-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรณัฐวุฒิกัณหาสี-วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรณัฐพลทองเหง้า-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรจักรรินทร์สมคเนย์-วัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี