รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๕ - วัดสังคาว
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรปิยะสระบุญมา-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระใจเพชรสิงห์มอจนฺทธมฺโมวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรเอกพรรณลิละคร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรเตชิษ์ฎอาจทวีกุล-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระอัศนัยปากดีหวานอภินนฺโทวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระอังคารงามชัดจารุธมฺโมวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรอภิชัยพรหมบุตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระอนันต์น้อยบุตรเขมปณฺโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรอดิศรแจ่มกลาง-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสายันพลวงสุขติกฺขสกฺโกวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรศักดิ์ดากัลยาบุตร-วัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรวีระวัฒน์แก้วกันหา-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรรวิโรจน์ชานาม-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรพจนิธิหอมเสน่ห์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรพงศกรประทัยเนตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรคุณเดชการะเวียง-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรนภสินธ์หอมเนตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรธีรเดชระวังภัย-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระธีระพงษ์ผงทองธีรวํโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรธีรพัฒน์นันสถิตย์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรธนวัฒน์มีพันธ์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรธนกฤตสุขเจริญ-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรทวีศักดิ์เพียผ่าน-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระถวิลคมสันถิรจิตโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระดนุพลจำปาน้อยถิรโสภโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรณัฐวุฒิกัณหาสี-วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรณัฐพลทองเหง้า-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระชาตรีงามชัดจนฺทวณฺโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรจักรรินทร์สมคเนย์-วัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี