รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๕ - วัดสังคาว
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวืไรผงทองวิสุทฺโธวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรไชยเงินวงทับซ้ายวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรโชคชัยเสนสีวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรเฉลิมเกียรติวรรณศิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรเกียรติศักดิ์ลือคำหาญวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรอิทธิพลแซ่ฮึงวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระอาทิตย์แพงสาอิทฺธิเตโชวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรอลงกรณ์ภูวันนาวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสมศักดิ์จันเทพเตชวโรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสมพรพระเทพวงษาสุเมโธวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรสมพงษ์ทองเหล็กวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระสงวนทาสีดำสุขโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรศิริโรจน์วงศ์สว่างวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระศักดิ์ดาวงศ์คำจันทร์สุชาโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรศรัณย์พรนารีจันทร์วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระศรนารายณ์ปวารณาปญฺญาสิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรกิตติศักดิ์จันนาวันวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรวีรชัยพุ่มบุตรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระวิไลโสดาจารุวงฺโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรวันดีงอกชัยภูมิวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรวัฒนาดวงใหม่วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรรณชัยบุตรสีน้อยวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรมนตรีสัพโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรภูริภัทรภูจันมาวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรพงศ์พิพัฒน์หาดเจียงวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระปราโมทย์จันทร์สว่างปภากโรวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรบุญฤทธิ์ริยะเทนวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรธีรเทพป้อมพันธ์วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรธวัชชัยแสนลิ้นฟ้าวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรณัฐวุฒิประเสริฐศิริวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรณัฐวุฒิบุญเสมาวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี