รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๕ - วัดสังคาว
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรศักดิ์ดากัลยาบุตร-วัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรจักรรินทร์สมคเนย์-วัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระใจเพชรสิงห์มอจนฺทธมฺโมวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระอัศนัยปากดีหวานอภินนฺโทวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระถวิลคมสันถิรจิตโตวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระธีระพงษ์ผงทองธีรวํโสวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสายันพลวงสุขติกฺขสกฺโกวัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรคุณเดชการะเวียง-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรธนวัฒน์มีพันธ์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรธีรพัฒน์นันสถิตย์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรวีระวัฒน์แก้วกันหา-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรธนกฤตสุขเจริญ-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรธีรเดชระวังภัย-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรปิยะสระบุญมา-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรทวีศักดิ์เพียผ่าน-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรพจนิธิหอมเสน่ห์-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรอภิชัยพรหมบุตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรอดิศรแจ่มกลาง-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรณัฐพลทองเหง้า-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรนภสินธ์หอมเนตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรเตชิษ์ฎอาจทวีกุล-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรรวิโรจน์ชานาม-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรพงศกรประทัยเนตร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรเอกพรรณลิละคร-วัดสังคาวคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระดนุพลจำปาน้อยถิรโสภโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระอังคารงามชัดจารุธมฺโมวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระอนันต์น้อยบุตรเขมปณฺโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระชาตรีงามชัดจนฺทวณฺโณวัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรณัฐวุฒิกัณหาสี-วัดธรรมศิริบัณฑิตคณะจังหวัดอุดรธานี