รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๖ - วัดสุวรรณุทการาม
ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรไกรวิทย์ชัยแสนวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรโชคทวีเพลิดพราววัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรวีระพนธ์โง่นแก้ววัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรกิตตินันท์ศรีนะราวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระทักษ์สินอินทะโสมกิตฺติวณฺโณวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระพงพัฒน์แจ่มไธสงจนฺทโสภโณวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสมมาศจันทเขตจารุวณฺโณวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระฤทธิ์ณรงค์ภูมิลาจิตฺตทนฺโตวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระอัศนัยเผือกมาญาณวโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระคฑาวุฒิสีผาตปสีโลวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระทองสุขคำมะลาถิรธมฺโมวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระดำรงสัจจาวาสถิรธมฺโมวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระภาณุพงษ์โนนทิงปุณฺณธมฺโมวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระบุญแสนญาติสังกัดยติกโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระรัศมีประเสริฐสังข์วิสุทฺโธวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระสุขสันต์ไชยวงค์สนฺติกโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระเอนกบุตรเรียงสารคนฺโธวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระสุทธิสว่างโคกกรวดสุทฺธิมโนวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระเทพาฤทธิ์พาสีราชเทวธมฺโมวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี