รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๖ - วัดสุวรรณุทการาม
ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระขวัญมีศรีหาปัญญาฉนฺทธมฺโมวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรณัฐพงษ์ปัดธะมะลีวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระตันเหง้าพรมมินทร์ขันติกโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระทรัพย์บุญนาคสนฺตจิตฺโตวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรธนวัฒน์ญวนหมื่นวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระธีราทรศุภรัตนกูลฐิตสาโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระพรพิพัฒน์เพียงเกษยโสธโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระพร้อมสมนุกิจสุขิโตวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระมนัสครุฑฉ่ำกิตฺติสทฺโธวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรวราวุฒิแก้วดวงตาวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรศรายุทธแก้วดวงตาวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระสมพงษ์สมสุขธมฺมธีโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรสุรพัฒน์ทาเศร้าวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสุรเดชชัยณะทานจนฺทปญฺโญวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระอะโนชาบุญใบฐานกโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรอิทธิเชษฐ์ชัยแสนวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระอ่อนสาวังภูมิใหญ่จิตฺตสํวโรวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระเกรียงไกรเวชวิชัยกตมธมฺโมวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระเติมศักดิ์พงษ์มาสุจิตฺโตวัดสุวรรณุทการามคณะจังหวัดอุดรธานี