รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๗ - วัดประดิษฐ์วนาราม
ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอมรเทพหวังมุ่งกลางวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรจักรพันธ์ภูเขียว-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรรัฐศาสตร์หวังมุ่งกางวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรวีรวุฒิไตรภู้-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรพิชิตด้านป้อมวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสัพสิทธิ์วันโยเตชธโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระวสันต์สมมาวสนฺโนวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
8พระวิชิตพิมพาเกิดกนฺตสีโลวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
9พระศักดิ์ดาหมื่นแลมหาญาโณวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระศิริชัยนามวิชาถิรจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
11พระศุภกฤตหวานทรัพย์ปคุโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
12พระสมบุญขำสาสดีสมจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
13พระวริทธิ์นันท์เริ่มศรีญาณธโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสำรวยคำกองปัญญาวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระสำรองสมอ่อนญาณธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
16พระสิทธิศักดิ์ทองบุญสิทธิโกวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
17พระสุดสาครโพธิ์ศรีดาฐิตาจาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระหนูหมั่นอ่วนวงค์ปภาโสวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
19พระเล็กสารีรูปสุภาทาโรวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระวสันต์ผาวงศ์จนฺวณฺโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
21พระกรกิตติสิงห์ม่วงติกฺขวีโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
22พระรมยกรพลพงษ์กนฺตสีโลวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
23พระพีระพงศ์ชุมดาวงษ์วิสุทฺโธวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระพรชัยคมฺภีรปญฺโญโนราชวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระประเสริฐไชยราปภสฺสโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระบัญญัติชาโคตรนนฺทวุฒโฑวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
27พระนันทวัฒน์บุตรแก้วกิตติคุตโตวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระธนชาติบุญผลสมจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
29พระทศพลไชยคำหาญพลญาโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
30พระถนิตนาส่งเสริมชยธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
31พระดำรงฤทธิ์วรรณโชติขนฺติสาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระจีรวัฒน์อุปชิตสุนฺทโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
33พระกิตติศักดิ์ทองบุญกิตฺติวุฒโฑวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
34พระกฤษฎาสารีโทสุภาจาโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี