รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๗ - วัดประดิษฐ์วนาราม
ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิกรบังเมฆอธิปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระสุริยาภักดีอำนาจสิริปัญโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระนนทวัฒน์รอดบุญมาสุจิตโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระสุริยารอดบุญมาจันทิโกวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระอนุชิตสานนอกปิยาจาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระณัฐสิทธิ์วงษ์เสียงดังฐิตาจาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระเศรษฐาขาวขำศิริธโรวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระวันชัยวงษ์ขุลีสุภากาโรวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระทนงศักดิ์ไม่เศร้าธนสกฺโกวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระวันชัยจันทร์สว่างจนฺทสาโรวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระพรชัยศิริภาสิริวณฺโณวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระชวลิตมาสิมชวนปญฺโญวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระบรรหารธรเสนาปริสุทฺโธวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระกฤษณะพิมภูราชกลฺยาโนวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระวุฒิชัยวงษ์สีหาวุฒิธมฺโมวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระจักรวรรดิติตะระวัตรจกฺกวณฺโณวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระพลวัฒน์ประชิกาดพลสทฺโทวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระสมบุญขำสาสดีสมจิตฺโตวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระคำพองโคตรมีจิตฺตสํวโรวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรครรชิตเกตุโพนทอง-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรอภิสิทธิ์พันธุ-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
22พระอุเทนธุระพระตุสฺสโกวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
23พระฤทธิไกรพรหมนามคุตฺตธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
24พระปฐพงษ์ศรีบุญเรืองฐานธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
25พระสมเกียรติปัญญางามญาณธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
26พระจำลองจันภูผาอาทิโจวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
27พระวนัสเล่าเลิศฐาวุฑโฒวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี