รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๗ - วัดประดิษฐ์วนาราม
ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพลวัฒน์ประชิกาดพลสทฺโทวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระเศรษฐาขาวขำศิริธโรวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระอุเทนธุระพระตุสฺสโกวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
4พระอนุชิตสานนอกปิยาจาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระสุริยารอดบุญมาจันทิโกวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสุริยาภักดีอำนาจสิริปัญโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสมเกียรติปัญญางามญาณธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
8พระสมบุญขำสาสดีสมจิตฺโตวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระวุฒิชัยวงษ์สีหาวุฒิธมฺโมวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระวันชัยวงษ์ขุลีสุภากาโรวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระวันชัยจันทร์สว่างจนฺทสาโรวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระวนัสเล่าเลิศฐาวุฑโฒวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
13พระฤทธิไกรพรหมนามคุตฺตธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
14พระกฤษณะพิมภูราชกลฺยาโนวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระพรชัยศิริภาสิริวณฺโณวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระปฐพงษ์ศรีบุญเรืองฐานธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
17พระบรรหารธรเสนาปริสุทฺโธวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระนิกรบังเมฆอธิปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระนนทวัฒน์รอดบุญมาสุจิตโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระทนงศักดิ์ไม่เศร้าธนสกฺโกวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระณัฐสิทธิ์วงษ์เสียงดังฐิตาจาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระชวลิตมาสิมชวนปญฺโญวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระจำลองจันภูผาอาทิโจวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
24พระจักรวรรดิติตะระวัตรจกฺกวณฺโณวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระคำพองโคตรมีจิตฺตสํวโรวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรอภิสิทธิ์พันธุ-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรครรชิตเกตุโพนทอง-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี