รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๗ - วัดประดิษฐ์วนาราม
ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมบุญขำสาสดีสมจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
2พระรมยกรพลพงษ์กนฺตสีโลวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
3พระวริทธิ์นันท์เริ่มศรีญาณธโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
4พระวสันต์ผาวงศ์จนฺวณฺโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
5พระวสันต์สมมาวสนฺโนวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
6พระวิชิตพิมพาเกิดกนฺตสีโลวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
7พระศักดิ์ดาหมื่นแลมหาญาโณวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระศิริชัยนามวิชาถิรจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
9พระศุภกฤตหวานทรัพย์ปคุโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
10พระกฤษฎาสารีโทสุภาจาโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสัพสิทธิ์วันโยเตชธโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระสำรวยคำกองปัญญาวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระสำรองสมอ่อนญาณธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสิทธิศักดิ์ทองบุญสิทธิโกวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
15พระสุดสาครโพธิ์ศรีดาฐิตาจาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระหนูหมั่นอ่วนวงค์ปภาโสวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
17พระเล็กสารีรูปสุภาทาโรวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระธนชาติบุญผลสมจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
19พระกรกิตติสิงห์ม่วงติกฺขวีโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
20พระกิตติศักดิ์ทองบุญกิตฺติวุฒโฑวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
21พระจีรวัฒน์อุปชิตสุนฺทโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
22พระดำรงฤทธิ์วรรณโชติขนฺติสาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระถนิตนาส่งเสริมชยธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
24พระทศพลไชยคำหาญพลญาโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
25พระพีระพงศ์ชุมดาวงษ์วิสุทฺโธวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระนันทวัฒน์บุตรแก้วกิตติคุตโตวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระบัญญัติชาโคตรนนฺทวุฒโฑวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
28พระประเสริฐไชยราปภสฺสโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระพรชัยคมฺภีรปญฺโญโนราชวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรน้ำพุบุญมาตุ่นวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรวีรวุฒิไตรภู้-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
32สามเณรจักรพันธ์ภูเขียว-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรกิตติศักดิ์ศรีพยาตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
34สามเณรพิชิตด้านป้อมวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
35สามเณรอมรเทพหวังมุ่งกลางวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
36สามเณรรัฐศาสตร์หวังมุ่งกางวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี