รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๗ - วัดประดิษฐ์วนาราม
ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสัพสิทธิ์วันโยเตชธโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระวสันต์ผาวงศ์จนฺวณฺโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
3พระวสันต์สมมาวสนฺโนวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
4พระวิชิตพิมพาเกิดกนฺตสีโลวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรวีรวุฒิไตรภู้-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
6พระศักดิ์ดาหมื่นแลมหาญาโณวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระศิริชัยนามวิชาถิรจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
8พระศุภกฤตหวานทรัพย์ปคุโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสมบุญขำสาสดีสมจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
10พระวริทธิ์นันท์เริ่มศรีญาณธโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสำรวยคำกองปัญญาวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระสำรองสมอ่อนญาณธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
13พระสิทธิศักดิ์ทองบุญสิทธิโกวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสุดสาครโพธิ์ศรีดาฐิตาจาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระหนูหมั่นอ่วนวงค์ปภาโสวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรอมรเทพหวังมุ่งกลางวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระเล็กสารีรูปสุภาทาโรวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระนันทวัฒน์บุตรแก้วกิตติคุตโตวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระกฤษฎาสารีโทสุภาจาโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
20พระกิตติศักดิ์ทองบุญกิตฺติวุฒโฑวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรจักรพันธ์ภูเขียว-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
22พระจีรวัฒน์อุปชิตสุนฺทโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
23พระดำรงฤทธิ์วรรณโชติขนฺติสาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระถนิตนาส่งเสริมชยธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
25พระทศพลไชยคำหาญพลญาโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
26พระธนชาติบุญผลสมจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
27พระกรกิตติสิงห์ม่วงติกฺขวีโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
28พระบัญญัติชาโคตรนนฺทวุฒโฑวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
29พระประเสริฐไชยราปภสฺสโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระพรชัยคมฺภีรปญฺโญโนราชวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรพิชิตด้านป้อมวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระพีระพงศ์ชุมดาวงษ์วิสุทฺโธวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระรมยกรพลพงษ์กนฺตสีโลวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
34สามเณรรัฐศาสตร์หวังมุ่งกางวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี