รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๗ - วัดประดิษฐ์วนาราม
ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิชิตพิมพาเกิดกนฺตสีโลวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
2พระศุภกฤตหวานทรัพย์ปคุโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
3พระศิริชัยนามวิชาถิรจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
4พระรมยกรพลพงษ์กนฺตสีโลวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
5พระถนิตนาส่งเสริมชยธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
6พระธนชาติบุญผลสมจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
7พระบัญญัติชาโคตรนนฺทวุฒโฑวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
8พระสำรองสมอ่อนญาณธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
9พระจีรวัฒน์อุปชิตสุนฺทโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
10พระกรกิตติสิงห์ม่วงติกฺขวีโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
11พระวริทธิ์นันท์เริ่มศรีญาณธโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
12พระกฤษฎาสารีโทสุภาจาโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
13พระวสันต์ผาวงศ์จนฺวณฺโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
14พระกิตติศักดิ์ทองบุญกิตฺติวุฒโฑวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
15พระสิทธิศักดิ์ทองบุญสิทธิโกวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
16พระวสันต์สมมาวสนฺโนวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
17พระหนูหมั่นอ่วนวงค์ปภาโสวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
18พระสมบุญขำสาสดีสมจิตฺโตวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
19พระทศพลไชยคำหาญพลญาโณวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรจักรพันธ์ภูเขียว-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรวีรวุฒิไตรภู้-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
22พระเล็กสารีรูปสุภาทาโรวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระนันทวัฒน์บุตรแก้วกิตติคุตโตวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรพิชิตด้านป้อมวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรรัฐศาสตร์หวังมุ่งกางวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระสำรวยคำกองปัญญาวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระประเสริฐไชยราปภสฺสโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระสัพสิทธิ์วันโยเตชธโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระสุดสาครโพธิ์ศรีดาฐิตาจาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระดำรงฤทธิ์วรรณโชติขนฺติสาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรอมรเทพหวังมุ่งกลางวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระพรชัยคมฺภีรปญฺโญโนราชวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระพีระพงศ์ชุมดาวงษ์วิสุทฺโธวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระศักดิ์ดาหมื่นแลมหาญาโณวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี