รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๘ - วัดสีหนาทศาสดาราม
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤติพสศ์กองพันธ์-วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระปรีชาแสงเพรชปริญาโนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระชานนท์อาจคงหาญอนาลโยวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรธีระพงษ์วงค์ศิลป์วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรศิริโชติวงษ์สาอ้วนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรอาทิตย์แสงศรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรอภิวัฒน์สมีเพชรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรอดิศักดิ์กิติศรีวรพันธ์วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรสุวรรณภูมิอุปไชยวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรสุริยันทิพย์คำมีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรสิทธิศักดิ์วรรณอุดมวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรศราวุธสอนแสงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรวิษณุเล็กพุ่มพวงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรวัชพลเพ็งเพชรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรวรวุฒิแก้วดอนรีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรราชวุฒิภูวาลย์คำวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรพุฒิพงศ์แสนทวีสุขวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรปาราเมศขึ้นกันกงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรปรเมษพุทธโคตรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรฐิติศักดิ์สงเสพวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรชวิศโคตรสาลีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรฉลองชัยเจริญบุตรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรคุณากรสาดนอกวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรกรเกียรสัตชนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรโชคชนาปัญญารักษ์วัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรทักษิณบรรจงวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรวีรยุทธภักดีวงศ์วัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระศุภศักดิ์ศาสนสุพินธ์สุทฺธิญาโณวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระเดชามาสวิสุทธิ์เตชปุญฺโญวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระสมคิดเกษจันทร์สมจิตฺโตวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระณรงค์ฝ่ายสัจจาสุภทฺโทวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระตุกกิตติราชปิยธมฺโมวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระประชาไชยสงวรธมฺโมวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระสถิตนาเพียงล้อมกิตติปญฺโญวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี