รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๘ - วัดสีหนาทศาสดาราม
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกรเกียรสัตชนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรกฤติพสศ์กองพันธ์-วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรคุณากรสาดนอกวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรฉลองชัยเจริญบุตรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรชวิศโคตรสาลีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระชานนท์อาจคงหาญอนาลโยวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรฐิติศักดิ์สงเสพวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระณรงค์ฝ่ายสัจจาสุภทฺโทวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระตุกกิตติราชปิยธมฺโมวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรทักษิณบรรจงวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรธีระพงษ์วงค์ศิลป์วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระประชาไชยสงวรธมฺโมวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระปรีชาแสงเพรชปริญาโนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรปรเมษพุทธโคตรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรปาราเมศขึ้นกันกงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรพุฒิพงศ์แสนทวีสุขวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรราชวุฒิภูวาลย์คำวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรวรวุฒิแก้วดอนรีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรวัชพลเพ็งเพชรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรวิษณุเล็กพุ่มพวงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรวีรยุทธภักดีวงศ์วัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรศราวุธสอนแสงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรศิริโชติวงษ์สาอ้วนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระศุภศักดิ์ศาสนสุพินธ์สุทฺธิญาโณวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระสถิตนาเพียงล้อมกิตติปญฺโญวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระสมคิดเกษจันทร์สมจิตฺโตวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรสิทธิศักดิ์วรรณอุดมวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรสุริยันทิพย์คำมีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรสุวรรณภูมิอุปไชยวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรอดิศักดิ์กิติศรีวรพันธ์วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรอภิวัฒน์สมีเพชรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
32สามเณรอาทิตย์แสงศรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระเดชามาสวิสุทธิ์เตชปุญฺโญวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
34สามเณรโชคชนาปัญญารักษ์วัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี